10 Decembrie, 2019

Noutăţi în Codul de procedură fiscală, în vigoare de vineri

În Monitorul Oficial de ieri, 26 iunie 2018, s-a publicat Legea nr. 150/2018 privind aprobarea OG nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală. Actul normativ vine cu noi reglementări care se vor aplica începând de vineri, 29 iunie 2018.Prima modificare face referire la certificatul de atestare fiscală. Acesta nu se solicită în situația în care se solicită eliberarea de către notarul public a unui certificat de moştenitor exclusiv pentru locul de veci.Altă modificare face referire la stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire. Plăţile către organul fiscal se efectuează prin intermediul băncilor, trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată. Prin excepţie, în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită de titulari ai dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul ...

continuare →

Ce s-a schimbat privind creanţa fiscală?

Subiectul propus, astfel cum este tratat în Codul de procedură fiscală, a suferit modificări prin recenta Ordonanţă a Guvernului nr. 30/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 708/2017, în vigoare de la data de 3 septembrie.. ...

continuare →

Proceduri şi formularistică privind contribuabilii inactivi

Prin ordin al preşedintelui ANAF au fost aprobate procedurile de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi modelul şi conţinutul unor formulare, privind contribuabilii inactivi. OpANAF nr. 3846/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 14/2016 şi este în vigoare din 8 ianuarie 2016 ...

continuare →

Ce se mai schimbă în fiscalitate? Contestarea actelor administrative emise de ANAF, la rând

Recent a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se aduc noi modificări la procedura de contestare a actelor administrative fiscale, reglementată prin OPANAF nr. 2137/2011.Vă prezentăm în continuare o sinteză a noutăţilor legislative referitoare la acest subiect care reies din Ordinul ANAF nr. 378/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011 (Monitorul Oficial nr. 199/2013).* Un act în plus la dosarul contestaţieiReglementările legislative anterioare enumerau documentele care trebuie incluse în dosarul contestaţiei, după cum urmează:- contestația în original, care trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptățite, precum și amprenta ștampilei, în cazul contestatorului persoană juridică;- împuternicirea avocațială în original sau în copie legalizată, după caz;- actul prin care se desemnează administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul;- actul administrativ fiscal atacat, în copie, precum ...

continuare →

Ce critici se aduc la procedura de contestare a unui act administrativ?

Reglementarea dată de Codul de procedură fiscală a făcut obiectul unei critici de neconstituţionalitate a cărei soluţionare credem că prezintă interes practic. Citiţi mai jos cum şi-a motivat CCR Decizia nr. 50/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 165 din 27 martie 2013.În două cauze având, ambele, ca obiect anularea unor decizii de impunere, a fost ridicată – de către instanţa de contencios administrativ şi fiscal – excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură fiscală. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, s-a apreciat că dispoziţiile criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie, deoarece impun persoanei vătămate să conteste decizia emisă în procedura administrativă, aceasta neavând deschisă calea acţiunii în contencios prin care să solicite instanţei verificarea legalităţii şi temeiniciei actului administrativ vătămător, respectiv decizia de impunere ori alt act fiscal. Aceste prevederi constituţionale sunt cu atât ...

continuare →