14 Noiembrie, 2019

Impozitarea ajutoarelor de înmormântare

Care este sistemul de impozitare a unui ajutor de înmormântare acordat unui salariat de către firma la care lucrează? Impozitarea veniturilor din salarii sunt prevăzute la art. 55 din Codul fiscal. Astfel, legiuitorul a distins în mod clar faptul că ajutoarele de înmormântare se încadrează la categoria sumelor ce nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile. Aşadar, ajutoarele de înmormântare se acordă conform contractului de muncă şi nu se supun taxării impozitului pe venit, deci nu li se aplică 16%. Astfel, conform art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, se menţionează că: “ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv ...

continuare →

Facilităţi fiscale pentru firmele cu datorii restante către stat

În Monitorul oficial nr. 707 din 6 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul MFP nr. 2604 prin care se dispune acordarea de facilităţi privind plata obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011. Facilităţile fiscale prevăzute de reglementarea semnalată se înscriu în două paliere. O primă categorie se referă la anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011. Nu se includ aici obligaţiile prevăzute în cea de a doua categorie şi care se referă la reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente, sunt stinse ...

continuare →

Până în 17 octombrie: Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali au obligaţia să depună lunar, la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social, situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia. Obligaţia se regăseşte în Codul fiscal, Titlul VII “Accize şi alte taxe speciale” unde, prin art.20650 din capitolul intitulat “Declaraţii privind achiziţii şi livrări intracomunitare” se precizează că destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali au obligaţia de a transmite autorităţii competente o situaţie lunară privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia (17 octombrie în acest an, în condiţiile în care data de 15 este în zi nelucrătoare), în condiţiile stabilite prin Normele metodologice. În acest sens, la pct.105 din Normele metodologice se arată că destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor înregistra ...

continuare →

Guvernul a adoptat noul mecanism clawback

Ministerul Sănătăţii a modificat conceptul mecanismului de clawback astfel încât acesta să fie funcţional şi să producă efecte. Noile măsuri se vor aplica începând cu 1 octombrie 2011. La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat astăzi “Ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”. Documentul a fost elaborat în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice. Ce este “clawback-ul”? „Clawback” este un sistem prin intermediul căruia toţi producătorii de medicamente, care desfac produse pe piaţa românească, vor contribui la finanţarea sistemului public de Sănătate din veniturile realizate în urma vânzării produselor. Ministrul Sănătăţii, Ritli Ladislau, a declarat că mecanismul de clawback nu înseamnă o nouă taxă, iar contribuabilii, respectiv bolnavii, nu vor resimţi nimic din această modificare, pentru că nu se modifică contribuţia din partea lor. Conform actului normativ, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora vor avea ...

continuare →

Se modifică normele la cazierul fiscal

Un recent proiect de hotărâre de Guvern urmează să aprobe modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003. Prin Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal. În temeiul dispozitiilor art.14 din ordonanţă, prin Hotărârea Guvernului nr.31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate procedurile de gestionare a cazierului fiscal şi procedura de solicitare şi eliberare a certificatului şi informaţiilor din cazier, precum şi lista faptelor care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor. Ultima modificare a Anexei, care conţine lista faptelor care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, s-a realizat în anul 2008 prin HG nr. 742/2008. Ulterior acestei modificări, au fost adoptate acte normative ...

continuare →

Reglementări modificate privind declaraţia fiscală

Ordonanța Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală, în vigoare de la 17 septembrie a.c., a introdus unele amendamente și în ce privește regimul declarației fiscale, reglementat prin Titlul V din C.pr.fiscală. O.G. nr.29/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 626 din 2 septembrie 2011. ● În legătură cu obligația de a depune declarații fiscale, potrivit Codului fiscal și la termenele stabilite de acesta, prin modificările aduse de recenta ordonanță de guvern declarațiile fiscale sunt definite ca fiind documente care se referă la: - impozitele, taxele şi contribuţiile datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia calculării impozitelor şi taxelor revine plătitorului; - impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa impozite şi taxe; - bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente ale bazei de impozitare, dacă legea prevede declararea ...

continuare →

Tratamentul fiscal privind acordul de preţ în avans

Prezentarea pe care o propunem se înscrie în cadrul mai larg privind soluţia fiscală individuală, astfel cum această temă este tratată în Codul de procedură fiscală, cu recentele modificări aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011, publicată în Monitorul oficial nr.626 din 2 septembrie a.c. Materia este tratată în Titlul III din C.pr. fiscală, Art. 42 “Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans”. În urma modificărilor la text aduse de O.G. nr.29, soluţia fiscală individuală anticipată este definită drept actul administrativ emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare. Situaţia fiscală de fapt viitoare se apreciază în funcţie de data depunerii cererii. Acordul de preţ în avans este actul administrativ emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează ...

continuare →