16 Octombrie, 2019

CASMB: Cabinetele stomatologice nu mai acordă servicii gratuite persoanelor asigurate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a sistat alocarea de fonduri aferente lunii aprilie acestui an pentru serviciile stomatologice decontate sau  acordate gratuit anumitor categorii de asiguraţi, precum copiii cu vârsta până în 18 ani şi beneficiarii legilor speciale.Această măsură a fost sesizată la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB), care a anunţat recent că se află în imposibilitatea de a încheia acte adiţionale pentru luna în curs, prin care să se menţină acordarea consultaţiilor gratuite categoriilor defavorizate şi copiilor. Hotărârea a venit pe fondul nealocării de către CNAS a fondurilor necesare.Totodată, CASMB a declarat că procesul de contractare pentru acest tip de asistenţă va fi suspendat până la sfârşitul anului, până la primirea unor precizări suplimentare din partea CNAS.“Având în vedere faptul că, prin adresa CNAS nr. DB2856/29.03.2013, înregistrată la CASMB cu nr. 18459/29.03.2013 nu s-au alocat fonduri aferente lunii aprilie 2013 pentru «Asistenţa medicală stomatologică ...

continuare →

CNAS pregăteşte Dosarul Electronic de Sănătate. Află ce este, ce va conţine şi când va deveni operaţional!

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat că a semnat cu compania UTI România contractul privind implementarea sistemului informatic integrat pentru Dosarul Electronic de Sănătate.Acesta reuneşte întreg tabloul clinic al pacienţilor asiguraţi şi va fi implementat până în ianuarie 2014.“Dosarul Electronic, co-finanţat prin fonduri europene, reprezintă o nouă verigă în demersurile de informatizare a serviciilor oferite de CNAS (…). Acest nou sistem, când va deveni operaţional la începutul anului 2014, va completa modernizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate, uşurând atât munca medicilor, cât şi interacţiunea pacienţilor cu casele de asigurări”, a precizat Doru Bădescu, preşedintele CNAS.Ce asigură Dosarul Electronic de Sănătate:• consolidarea datelor clinice de pe întreaga durată de viaţă a pacienţilor;• suportul pentru livrarea exactă, completă şi la timp a informaţiilor prin intermediul sistemului care va fi online permanent;• asigurarea accesului privat şi securizat la datele puse la dispoziţie în dosarul electronic prin intermediul infrastructurii cardului de sănătate;• soluţie scalabilă şi ...

continuare →

CNAS: Posesorii de certificate provizorii pot cere înlocuirea lor cu cardurile europene de sănătate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat azi că asiguraţii care au certificate provizorii pot cere înlocuirea lor cu cardurile europene de asigurări de sănătate.Pentru a face acest lucru, asiguraţii trebuie să adreseze o solicitare casei de asigurări de sănătate de care aparţin. În solicitare trebuie precizată adresa la care poate fi trimis cardul (a cărui perioadă de valabilitate va fi identică cu cea a certificatului înlocuit).Cardul european de asigurări de sănătate oferă posibilitatea primirii de asistenţă medicală pe durata şederii în statele membre ale Uniunii Europene.Sursa: CNAS ...

continuare →

CNAS a reînceput tipărirea şi distribuţia cardurilor europene de asigurări de sănătate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat reînceperea tipăririi şi distribuţiei către asiguraţi a cardurilor europene de asigurări de sănătate, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) se eliberează gratuit la cererea persoanei asigurate şi poate fi folosit numai pe teritoriul statelor membre UE/SEE. Documentul se distribuie persoanelor asigurate în urma unei solicitări către casa de asigurări sociale de sănătate de care aparţin. După aderarea României la Uniunea Europeana orice persoană are dreptul dreptul de a primi Cardul European permite primirea de asistenţă medicală necesară în timpul şederii temporare în orice ţară a Uniunii Europene. Toate persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate în şedere temporară pe teritoriul unui stat membru din motive turistice, profesionale sau pentru studii, pot utiliza Cardul european de asigurări de sănătate eliberat de instituţia competentă din România (casa de ...

continuare →

Proiect CNAS: Stabilirea preţurilor de referinţă ale dispozitivelor medicale

Postat pe data de 6 martie, proiectul de ordin priveşte aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului  de asigurări sociale de sănătate. În vederea punerii în aplicarea acestor dispoziţii, începând cu data de 1 aprilie a.c., CNAS aşteaptă eventuale observaţii şi propuneri la proiectul de act normativ, pe adresa de e-mail: norme_mat@casan.ro. Potrivit proiectului aflat în faza de dezbatere publică, preţurile de referinţă şi sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se obţin în urma calculării mediei aritmetice a 3 dintre cele mai mici preţuri de vânzare cu amănuntul dintre preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv a 3 dintre cele mai mici sume de ...

continuare →

CNAS: Cum dovedim calitatea de asigurat?

Conform informaţiilor furnizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, există o serie de documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor teritoriale de asigurări de sănătate, respectiv Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, în vederea eliberării dovezii privind calitatea de asigurat. Astfel, reglementările legislative în vigoare (Ordinul nr. 617/2007) precizează faptul că dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ – adeverinţă, eliberat de CAS, potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente: * pentru copiii în vârstă de până la 18 ani – act de identitate sau certificat de naştere, după caz; * pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani: - act de identitate, - declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, -  un document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student; ...

continuare →