14 Noiembrie, 2019

Noutăţi privind aplicarea IFRS: Legiuitorul aduce clarificări şi completări cadrului contabil românesc

România a implementat sistemul de contabilitate IFRS pentru societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prin prevederile OMFP nr. 1286/2012. Aceste societăţi au obligaţia să întocmească primele situaţii financiare anuale conform IFRS începând cu anul 2012. Aşadar, primele situaţii retratate pe baza regulilor IFRS sunt “situaţii financiare conform IFRS aferente exerciţiului financiar 2012”. În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 100/2013, a fost publicat Ordinul Ministerului de Finanţe Publice nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1286/2012 (OMFP nr. 213/2013). Prevederile invocate de OMFP nr. 213/2013 se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012. Elementele de noutate pe care le introduce OMFP nr. 213/2013: 1. Se clarifică momentul evaluării pentru elementele monetare, respectiv nemonetare, ...

continuare →

Clarificări privind fondurile europene

Ministerul finanţelor publice continuă seria proiectelor de acte normative, propuse spre dezbatere publică, prin propunerea de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Ca urmare a introducerii, în cadrul naţional de reglementare, a unor prevederi care să asigure posibilitatea aplicării legislaţiei în domeniul neregulilor inclusiv pentru proiecte finanţate din alte instrumente de finanţare post-aderare, cum este facilitatea Schengen sau din Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, precum şi din alte programe finanţate de donatorii publici internaţionali, în cadrul cărora se pot identifica posibile nereguli, se impune – aşa cum se arată în Nota de fundamentare – descrierea modului de prevenire, constatare şi sancţionare a neregulilor. Astfel, se consideră necesară clarificarea unor prevederi incluse în O.U.G. nr.66/2011, ca urmare a : - reglementării procedurilor de constatare ...

continuare →