10 Decembrie, 2019

Ce trebuie să ştiţi despre contractul de cesiune a drepturilor de autor? (I)

În practică, în activitatea unei instituţii/societăţi, pe lângă contractul individual de muncă şi contractul de prestări servicii, foarte des întâlnit este şi contractul de cesiune a drepturilor de autor.Tocmai având în vedere această realitate obiectivă, în articolul de faţă ne-am propus să prezentăm câteva aspecte referitoare la contractul de cesiune a drepturilor de autor. Fără a avea pretenţia unei prezentări exhaustive a subiectului având în vedere largheţea acestuia, am împărţit prezentul articol în două părţi: astfel, în prima parte a acestuia prezentăm câteva aspecte generale ce pot prezenta interes referitor la acest tip de contract, iar în cea de-a doua parte a articolului prezentăm aspecte legate de fiscalitatea contractului de cesiune a drepturilor de autor.Ce este contractul de cesiune a drepturilor de autor şi unde regăsim reglementarea legală referitor la acest tip de contract?Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor este contractul prin care autorul transmite drepturile sale patrimoniale, integral ...

continuare →

Subcontractarea şi cesiunea în cadrul proiectelor de grant pe fonduri structurale POS DRU

Vedeţi mai jos ce obligaţii are beneficiarul unui grant pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″, în cazul în care subcontractează sau cesionează proiectul aprobat, parţial sau integral. Reglementarea este dată de Ordinul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 3830/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 108/2013. Actul normativ menţionat este mult mai amplu, reglementând modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”. Ne limităm, în cele ce urmează, la situaţiile particulare enunţate. În cazul externalizării/subcontractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea totală în raport cu OIPOSDRU delegat revine în final beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale. Valoarea maximă care va face obiectul externalizării nu poate depăşi 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Contractul, ...

continuare →

Cesiunea în raporturile contractuale

Potrivit art.1.315 din Codul civil, o parte poate să îşi substituie un terţ în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestaţiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta. Sunt exceptate cazurile anume prevăzute de lege. Cesiunea contractului şi acceptarea acesteia de către contractantul cedat trebuie încheiate în forma cerută de lege pentru validitatea contractului cedat. Momentul cesiunii. Dacă o parte a consimţit în mod anticipat ca partea cealaltă să îşi poată substitui un terţ în raporturile născute din contract, cesiunea produce efecte faţă de acea parte din momentul în care substituirea îi este notificată ori, după caz, din momentul în care o acceptă. În cazul în care toate elementele contractului rezultă dintr-un înscris în care este cuprinsă clauza “la ordin” sau o altă menţiune echivalentă, dacă prin lege nu se prevede altfel, girarea înscrisului produce efectul substituirii giratarului în toate drepturile şi obligaţiile girantului. Liberarea ...

continuare →

Operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice

Această facilitate a fost introdusă prin Legea nr.125/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. Legea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 433 din 21 iunie şi produce efecte de la 24 iunie a.c. ■ Legea la care ne referim a introdus o nouă prevedere potrivit căreia operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice aferente bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, prevăzute la art. 6 alin. (1), către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Art. 6 (1) ...

continuare →