18 Ianuarie, 2020

Acţiunea în revendicare pentru apărarea dreptului de proprietate privată

Astfel cum prevede noul Cod civil, proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deţine fără drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul. Potrivit art.563 Cod civil, dreptul la acţiunea în revendicare este imprescriptibil, cu excepţia cazurilor în care prin lege se dispune altfel. Dreptul de proprietate dobândit cu bună-credinţă, în condiţiile legii, este pe deplin recunoscut. Hotărârea judecătorească prin care s-a admis acţiunea în revendicare este opozabilă şi poate fi executată şi împotriva terţului dobânditor, în condiţiile Codului de procedură civilă. Proprietarul poate intenta acţiunea negatorie contra oricărei persoane care pretinde că este titularul vreunui drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunului său. Dreptul la acţiunea negatorie este imprescriptibil. Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în cartea funciară. Potrivit art.565 Cod civil, în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului ...

continuare →

Modificări la regimul cadastrului şi al publicităţii imobiliare

În legătură cu conţinutul Cărţii a III-a “Despre bunuri”, astfel cum a fost modificată această secţiune prin Legea nr. 279/2009, semnalăm modificările aduse la Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, modificări introduse recent prin Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Din textele modificate ale acestei legi, semnalăm: ● Înscrierile care se fac în cartea funciară sunt, respectiv, intabularea, înscrierea provizorie şi notarea. ● Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le alipească într-un imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, întocmite în condiţiile legii. ● Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop, va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua ...

continuare →

S-a modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru

Prin Ordinul nr. 784/2011, publicat în M.Of. nr.413 din 14 iuinie a.c., directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a aprobat modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006. Ordinul intră în vigoare la 14 iulie a.c. Reamintim că, recent, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a aprobat, prin Ordinul nr. 785/2011, publicat în M.Of. nr.407 din 9 iunie a.c., modificarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006. Ordinul intră în vigoare la data de 9 iulie 2011. Menţionăm câteva din modificările aduse la Regulament. ● organizarea şi funcţionarea birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară: consultarea registrelor ...

continuare →

S-au schimbat reglementările referitoare la cadastru

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a aprobat, prin Ordinul nr. 785/2011, publicat în M.Of. nr.407 din 9 iunie a.c., modificarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006. Ordinul intră în vigoare la data de 9 iulie 2011. ● În prezentare pe care o facem, semnalăm schimbarea inclusiv a titulaturii, respectiv “Regulament privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară” ● Se modifică definiţia pentru planul cadastral de carte funciară care este, în noua accepţiune, un document tehnic, întocmit în sistemul de coordonate stereografic 1970, care conţine limitele imobilelor şi ale construcţiilor permanente înscrise în cartea funciară, numărul cadastral şi se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Extrasul de plan cadastral de carte funciară este ...

continuare →