18 Ianuarie, 2020

Prevederile legislative referitoare la noţiunea de cadastru

Săptămâna aceasta vă prezentăm informaţiile legislative referitoare la noţiunea de cadastru. Cadastru general este definit în Legea nr. 7/1996, ca fiind, “sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a tuturor, precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţării, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar”. Prin sistemul de cadastru general se realizează o serie de operaţii ce sunt necesare întocmirii documentelor cadastrale. Aceste operaţii sunt prevăzute în art. 2 lit. a), b), c) şi d) din Legea nr. 7/1996 şi ele sunt: - identificarea, înregistrarea şi descrierea, în documentele cadastrale, a terenurilor şi a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice; - asamblarea şi integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate; - identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor ...

continuare →

Comunicare simplificată a informaţiilor cadastrale către notarii publici

Un recent act adiţional la Protocolul de colaborare între Agenţia de cadastru şi notarii publici face mai uşoară comunicarea cu Uniunea Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară. În temeiul prevederilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, instituţiile publice şi notarii publici trebuie să aibă acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la cărţile funciare în format electronic, în vederea obţinerii pe cale electronică a extraselor de carte funciară şi transmiterii actelor instrumentate în vederea înscrierii acestora în cartea funciară. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a avut termen, până la 31 decembrie 2012, să asigure punerea în aplicare a acestor dispoziţii. Aşa cum s-a prevăzut prin aceeaşi lege, între Agenţia naţională şi UNNPR a fost încheiat Protocolul de colaborare nr. 429312/2010, publicat în Monitorul oficial ...

continuare →

Înscrierea proprietăţii imobiliare în cartea funciară

Procedura legală este reglementată prin Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Actul normativ a suferit, recent, noi modificări şi completări – pe care le puteţi vedea prezentate la sfârşitul materialului – şi urmează să fie din nou amendată cu modificări care se vor aplica de la 1 septembrie a.c., prin intrarea în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.  Certificatul pentru înscrierea în cartea funciară Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat va fi înscrisă în cartea funciară pe baza procedurii certificării de fapte îndeplinite de notarul public, procedură prin care se constată că posesorul este considerat proprietar. Constatarea că posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se îndeplineşte de către notarul public, la sesizarea oficiului teritorial. Notarul eliberează certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ...

continuare →

De ce acte ai nevoie pentru a-ţi înscrie imobilul în cartea funciară?

Ce este cartea funciară? Cartea funciară este un registru public, care cuprinde evidenţa juridică a imobilelor din aceeaşi localitate. Publicitatea imobiliară se îndeplineşte pe tot teritoriul ţării, prin înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale care se transmit/constituie/modifică/sting/radiază, ca urmare a actelor şi faptelor juridice referitoare la un bun imobil. În cartea funciară, se mai înscriu/radiază şi alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii în legătură cu bunul imobil. Până la proba contrarie, cartea funciară dovedeşte existenţa dreptului real înscris, în folosul persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credinţă un drept real imobiliar. Acte necesare pentru înscrierea în cartea funciară Cartea funciară se deschide la cerere, pe baza documentaţiei cadastrale şi a actului juridic prin care s-a constituit sau s-a transmis dreptul de proprietate. Acte necesare: 1. Cerere de înscriere – tip; 2. Documentaţia cadastrală întocmită de o persoană autorizată ANCPI; ...

continuare →

Extrasul de Carte Funciară

Un contract de vânzare cumpărare se încheie la un notariat public care are datoria să verifice, printre alte documente şi extrasul de carte funciară emis de A.N.C.P.I. din care reiese cine sunt proprietarii şi dacă există sarcini (ipoteca, sultă, etc) la un moment dat. Sistemul actual de management al cărţilor funciare - pe baza căruia se derulează circulaţia documentelor şi a informaţiilor oficiale între proprietari, administratori, cumparători, notari, judecători, executori, persoane fizice autorizate, oficiile de cadastru şi birourile de carte funciară teritoriale – conferă un plus de siguranţă tranzacţiilor imobiliare în conformitate cu legislaţia euopeană, asigurând inclusiv că nu se poate vinde un imobil simultan către mai mulţi cumpărători. Cea mai sigură metoda de verificare a faptului că imobilul destinat achiziţiei nu se va vinde încă o dată sau că nu este deja ipotecat sau că sunt instituite asupra acestuia altfel de sarcini, este cererea de eliberare a unui Extras de ...

continuare →

Noul Cod Civil faţă cu Imobiliarele

Intrarea în vigoare din 1 octombrie 2011 a noului Cod Civil are un impact major asupra multor aspecte ale vieţii de zi cu zi. Fără dorinţa de a fi exhaustivi, vom încerca să prezentăm cele mai semnificative modificări şi implicaţiile lor asupra celor mai importante domenii economice. 

 Principalele noutăţi aduse de Noul Cod Civil în domeniul dreptului imobiliar Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare (potrivit art. 6 Cod Civil). Aceasta nu are putere retroactivă. Este de importanţă maximă să reţinem că noile prevederi ale Codului Civil nu se aplică: - actelor/faptelor juridice încheiate/săvârşite înainte de intrarea în vigoare a Codului civil; - prescripţiilor, decăderilor, uzucapiunilor începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului. Prevederile Codului Civil se aplică: - actelor/faptelor juridice încheiate/săvârşite după intrarea în vigoare a Codului; - prescripţiilor, decăderilor, uzucapiunilor începute după intrarea în vigoare a Codului; - situaţiilor juridice născute după ...

continuare →