24 Ianuarie, 2020

Cartea funciară la condominiu

Am prezentat, zilele trecute, câteva dispoziţii legale privind cartea funciară, astfel cum prevăd reglementările aprobate prin Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată (r2) în Monitorul Oficial nr. 83/07.02.2013, cu modificările şi completările ulterioare.În cele ce urmează, găsiţi unele precizări legate de cartea funciară în cazul locuinţelor de tip condominiu.Mai întâi, câteva precizări din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul oficial nr. 490/2007, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul legii, o clădire-bloc de locuinţe-condominiu este  proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale, definite ca apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi definit drept condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună. Sursa foto: Lege5.roCu excepţia unor situaţii pentru care există alte prevederi exprese în lege sau ...

continuare →

Ce trebuie să ştim despre uzucapiune şi dreptul de proprietate?

Recent, a fost republicată – în Monitorul  oficial nr. 83/2013 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Citiţi mai jos câteva prevederi din noul Cod civil referitoare la uzucapiune, în legătură cu precizarea din Art. 40 din Legea cadastrului, potrivit căreia drepturile reale care pot fi dobândite în temeiul uzucapiunii vor rămâne valabil dobândite, dacă titularul dreptului le-a posedat cu bună-credinţă, potrivit legii, timp de 5 ani de la înscrierea posesiei în cartea funciară. Când tratează despre dobândirea dreptului de proprietate, Codul civil precizează că acest drept se poate dobândi, în condiţiile legii, prin convenţie, moştenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credinţă în cazul bunurilor mobile şi al fructelor, prin ocupaţiune, tradiţiune, precum şi prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi. În cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobândi prin efectul unui act administrativ. Cu excepţia ...

continuare →

UPDATE: cadastru şi publicitate imobiliară

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 a fost republicată (r2) în Monitorul oficial nr. 83/7.02.2013, în temeiul Legii nr. 133/2012 dată pentru aprobarea O.U.G. nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Semnalăm, în cele ce urmează, unele aspecte privind înscrierea dreptului de proprietate, dispoziţii de completare date de O.U.G. nr. 64/2010, precum şi câteva acte normative de punere în aplicare. * Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie, potrivit art. 36 din Lege, în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor semnat de reprezentantul autorităţii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia, precum şi a unei documentaţii cadastrale. În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ...

continuare →

Legislaţie: Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (r2)

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (r2), republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013 (M.Of. 83/2013). TITLUL I Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. Scopul acestui sistem este: a) determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile; b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară; c) furnizarea de date instituţiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare şi pieţei imobiliare; d) contribuie la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi la facilitarea creditului ipotecar. (2) Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi ...

continuare →