20 Iunie, 2019

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 28.11.2013 (M.Of. 734/2013).În vigoare de la 28.11.2013În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 340 alin. (2) şi art. 341 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. -(1) Se aprobă Cadrul naţional al calificărilor, denumit în continuare CNC, prevăzut în anexa nr. 1.(2) CNC stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.Art. 2. -Se aprobă corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul ...

continuare →

Legislaţie: HG. nr. 143/2013 privind calificările şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar înmatriculaţi în anul I de studii

Hotărârea Guvernului nr. 143/2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 16.04.2013 (M.Of. 215/2013).În vigoare de la 16.04.2013În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. -(1) Denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, potrivit structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 635/2008, respectiv înmatriculaţi în anii universitari 2009-2010, 2010-2011, potrivit Nomenclatorului domeniilor, structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2009, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Denumirile calificărilor ...

continuare →