12 Noiembrie, 2019

Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă

Este firesc ca, în virtutea principiului “penalul ţine în loc civilul”, procedura administrativă privind soluţionarea contestaţiei formulate împotriva actelor administrative fiscale să fie suspendată fie până la încetarea motivului care a determinat suspendarea, fie până la un termen stabilit de organul fiscal competent prin decizia de suspendare.După acest extras din Decizia Curţii Constituţionale nr. 56/2013, să vedem care este procedura aplicabilă în materie civilă şi fiscală.• Codul de procedura civilă se referă, în art. 413, la suspendarea facultativă, dispunând că instanţa poate suspenda judecata:1. Când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi;2. Când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea, dacă legea nu prevede altfel;3. În alte cazuri prevăzute de lege.Suspendarea va dura până când hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a devenit ...

continuare →