18 Februarie, 2020

Baza de impozitare pentru import şi cursul de schimb valutar

Cuprinsă în Titlul VI  – Taxa pe valoarea adăugată din Codul fiscal, această tema de discuţie propusă aici urmează să sufere modificări, de la 1 ianuarie 2013, prin intrarea în vigoare a dispoziţiilor din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 621 din 29 august curent. Potrivit art. 139 din Codul fiscal,  baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vamă a bunurilor, stabilită conform legislaţiei vamale în vigoare, la care se adaugă orice taxe, impozite, comisioane şi alte taxe datorate în afara României, precum şi cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care urmează a fi percepută. Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele şi cheltuielile de ambalare, transport şi asigurare, care intervin până la primul loc de destinaţie a bunurilor în România, în măsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de ...

continuare →

Achiziţiile intracomunitare de bunuri: exigibilitatea TVA

Ca urmare a dispoziţiilor din O.G. nr. 15/2012 (publicată în Monitorul oficial nr. 621 din 29 august a.c.), de la 1 ianuarie 2013 vor intra în vigoare modificări la Codul fiscal şi în ce priveşte exigilitatea taxei pe valoarea adugată în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri. Regula generală, potrivit art. 135 din Codul fiscal, este aceea că în cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrări de bunuri similare, în statul membru în care se face achiziţia. În continuare, dispoziţiile articolului menţionat urmează să fie modificate. În forma actuală, acest articol prevede că în cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator. Cu începere de la 1 ianuarie anul viitor, textul urmează să fie modificat astfel că, în cazul unei achiziţii intracomunitare de ...

continuare →

TVA. Prestările de servicii către sine

Informaţii oferite în cadrul seminarului online: A fost exclusă din cadrul prestărilor de servicii către sine (asimilate serviciilor cu plată) utilizarea bunurilor de capital de către persoana impozabilă în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispoziţie în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parţial. (art. 129 (4) a) din Codul fiscal, care transpune art. 168a din Directiva 2006/112/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/162/UE).     ...

continuare →

Ce se întâmplă cu bunurile intrate în proprietatea privată a statului şi pentru care s-a dispus restituirea

Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică, iar cele care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare se distrug pe cheltuiala persoanelor fizice sau juridice de la care au fost confiscate sau a deţinătorului, în cazul în care acestea nu pot fi identificate. Acesta este cadrul general de la care porneşte reglementarea dată prin Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în 2009, cu completările ulterioare. De curând, Ordonanţa a fost modificată şi completată prin Legea nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial nr. 189 din 22 martie a.c., cu prevederi dintre care le semnalăm privitoare la regimul bunurilor care se restituie proprietarului. ...

continuare →

Ce reţine notarul când prietenii vă urează „casă de piatră”

Momentul fericit din viaţa dvs. este consemnat de notar în temeiul Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale şi procedura de înscriere şi consultare a acestuia. Normele au fost aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1786/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 666 din 19 septembrie, cu menţiunea că prevederile intră în vigoare la la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată. În Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale, denumit în continuare R.N.N.R.M., organizat la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, se înscriu, pentru opozabilitate faţă de terţi, regimul matrimonial ales de soţi – comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională – precum şi orice schimbare ulterioară a regimului matrimonial ales. Alegerea regimului separaţiei de bunuri sau a regimului comunităţii convenţionale se face prin convenţie matrimonială. Regimul matrimonial al separaţiei de bunuri şi regimul matrimonial al comunităţii convenţionale ...

continuare →

Infracţiunile incriminate de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare

Mijloacele folosite pentru sustragerea de la obligaţiile fiscale se prezintă sub infinite forme care se pot clasifica în procedee ilicite şi exploatarea lacunelor legislative. Conform doctrinei de specialitate, evaziunea fiscală este definită ca fiind sustragerea de către contribuabil de la plata impozitelor şi taxelor prin încălcarea flagrantă a legii sau prin interpretarea prevederilor legale în detrimentul executării obligaţiilor fiscale. Prezentăm în cele ce urmează, infracţiunile incriminate de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare: 1. Săvârşirea infracţiunii referitoare la fapta contribuabilului care, cu intenţie, nu reface documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, deşi acesta putea să o facă. Fapta considerată infracţiune, în sensul Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare fapta contribuabilului care, cu intenţie, nu reface documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, deşi ...

continuare →

Ce tratament fiscal folosesc în cazul bunurilor distruse în incendiu?

Din punct de vedere al TVA, conform prevederilor art. 128 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal, bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră, precum şi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, nu constituie livrare de bunuri. În interpretarea art. 128 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal, prin cauze de forţă majoră se înţelege: “1. incendiu, dovedit prin documente de asigurare şi/sau alte rapoarte oficiale; 2. război, război civil, acte de terorism; 3. orice alte evenimente pentru care se poate invoca forţa majoră;” Din punct de vedere al impozitului pe profit, cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale, constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, inclusiv TVA aferentă, după caz, pentru care s-au încheiat contracte de asigurare, sunt cheltuieli deductibile. (temei legal: art. 21 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ...

continuare →