24 Ianuarie, 2020

Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori

Ne referim la acest subiect, atât datorită modificărilor aduse de O.U.G. nr. 125/2011, cât şi din perspectiva modificărilor propuse la Normele de aplicare, prin recentul proiect de hotâre de Guvern, iniţiat de MFP. Materia este tratată în articolul 2965 din Codul fiscal, cu dispoziţii care au fost modificate prin O.U.G. nr. 125/2011 şi a căror aplicare este de la 1 ianuarie 2012. ● Articolul în cauză se referă la baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor şi prevede, prin alineatul (1) că, în sistemul public de pensii, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 2963 lit. e) şi g), baza lunară de calcul o reprezintă suma câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b). Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor pentru care angajatorul ...

continuare →

Baza de calcul pentru contribuţii sociale datorate de diferite persoane

Baza de calcul pentru contribuţiile sociale datorate de şomeri Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia de şomaj, cu excepţia situaţiilor în care potrivit dispoziţiilor legale se prevede altfel. Baza lunară de calcul pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o constituie totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj. Pentru aceste indemnizaţii se aplică în mod corespunzător plafoanele  prevăzute la art. 296^3 . Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul şomerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii şi se stabileşte în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă reprezentând indemnizaţia de şomaj. Pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de ...

continuare →