22 Septembrie, 2019

Autorizarea antrepozitului fiscal

În continuarea unei prezentări anterioare despre accize armonizate şi antrepozit fiscal, continuăm cu aspecte legate de autorizarea antrepozitului, conform dispoziţiilor Codului fiscal, date fiind modificările pe care aceste prevederi le-au suferit prin acte normative recente, ultimul dintre acestea fiind Ordonanţa Guvernului nr.30/2011. În prezentarea acestor ultime modificări şi completări, atragem atenţia că modificările pe care le semnalăm, au intrat în vigoare la 5 septembrie a.c. facem această precizare întrucât anumite dispoziţii introduse prin O.G. nr.30/2011, altele decât cele cuprinse în textul de mai jos, vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2012. ■ Autorizarea ca antrepozit fiscal. Autoritatea competentă va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de autorizare. Autorizaţia va conţine următoarele: - codul de accize atribuit antrepozitului fiscal; - elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat, inclusiv codul de accize atribuit acestuia; - adresa antrepozitului fiscal ...

continuare →

Tarifele de licenţă şi autorizare pentru servicii comunitare de utilităţi publice se majorează de la 1 august

Prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice au fost modificate tarifele pentru acordarea de licenţe sau autorizare, prevăzute în reglementările specifice pe activităţi. Ordinul nr. 367/2011 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 511 din 19 iulie, iar tarifele modificate – evident, majorate! – se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare publicării actului normativ în Monitorul Oficial. ● Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare: se modifică tarifele pentru acordarea licenţelor, respectiv tarifele anuale pentru menţinerea licenţelor, tariful de analiză a documentaţiei de licenţiere, precum şi tariful unic pentru acordarea licenţei şi tariful annual de întreţinere în cazul furnizorilor sau prestatorilor care asigură serviciul pentru mai puţin de 5.000 de locuitori. ● Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru ...

continuare →

Autorizarea exporturilor de mărfuri cu origine preferenţială

Ne referim, în materie, la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 4822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia. Actul normativ a fost modificat, recent, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 5015, publicat în Monitorul Oficial nr. 457 din 30 iunie a.c. ● În vederea autorizării, exportatorii ce solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea “declaraţiei pe factură” depun la direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal, o cerere, însoţită de următoarele documente, în fotocopie: - actul constitutiv al societăţii; - certificatul de înmatriculare în registrul comerţului; - contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare; ...

continuare →