22 Septembrie, 2019

Legislaţie: Hotărârea CCF nr. 5/2013 pentru modificarea Regulamentului de autorizare a consultanţilor fiscali persoane străine

Hotărârea CCF nr. 5/2013 privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 9/2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 188 din 03.04.2013 (M.Of. 188/2013).În vigoare de la 03.04.2013Luând în considerare recomandarea Comisiei Europene referitoare la asigurarea unei conformităţi depline a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne şi ale Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale,în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 28 martie ...

continuare →

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal conţine un titlu distinct cu dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, dintre care, mai jos găsiţi amendamentele la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 187/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 757/2012 şi va intra în vigoare la 1 februarie 2014, cu unele excepţii care nu privesc articolul de faţă. Infracţiuni. Modificările la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii se referă la faptele care care constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, şi anume: * Executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1): ...

continuare →

Autorizarea antrepozitelor fiscale: reglementări modificate în Codul fiscal

Prin recenta Ordonanţă de urgenţă nr. 68/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 778/2012 au fost modificate şi completate unele acte normative din care, în cele ce urmează,  reţinem atenţia asupra celor pe tema anunţată în titlul materialului. Actul normativ a intrat în vigoare la 19 noiembrie a.c., data publicării în Monitorul oficial. Amendamentele se referă la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 627/2011, cu modificările ulterioare. Potrivit art. 20622 Cod fiscal, un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza autorizaţiei valabile, emisă de autoritatea competentă prin Comisia instituită la nivelul MFP pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Legiuitorul a prevăzut o excepţie, în sensul că autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi micile distilerii, ...

continuare →

S-a publicat metodologia de lucru şi de autorizare a asociaţiilor şi fundaţiilor referitoare la procedura de adopţie

În Monitorul Oficial 218 din 2 aprilie 2012 s-a publicat Hotărârea 233 din 27 martie 2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora. Prin organisme private se înţelege asociaţiile, fundaţiile, federaţiile, precum şi filialele acestora, înfiinţate în condiţiile legii. Hotărârea reglementează metodologia de autorizare a organismelor private române să desfăşoare servicii şi activităţi în domeniul adopţiei interne, precum şi serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de acestea în cadrul procedurii adopţiei interne. În ceea ce priveşte autorizarea organismelor private, aceasta se realizează de către Oficiul Român pentru Adopţii şi se acordă pentru o perioadă de un an de la data emiterii ei, specificându-se serviciile şi activităţile pe care organismul privat le poate desfăşura. Condiţii de autorizare a organismelor private Asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile care solicită autorizarea pentru desfăşurarea serviciilor şi activităţilor ...

continuare →

Consiliul Concurenţei a autorizat fuziunea dintre ALPHA BANK AE şi EFG EUROBANK ERGASIAS SA

Consiliul Concurenţei a autorizat operaţiunea de concentrare economică realizată prin fuziunea prin absorbţie a EFG Eurobank Ergasias SA de către Alpha Bank AE. Analiza efectuată de autoritatea de concurenţă a relevat faptul că operaţiunea notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească, respectiv nu va conduce la crearea sau consolidarea unei poziţii dominante a societăţii rezultate din fuziune, care să aibă ca efect restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia. Având în vedere că atât Alpha Bank AE, cât şi EFG Eurobank Ergasias SA realizează în Grecia mai mult de 2/3 din cifra de afaceri la nivel european, nu există obligaţia ca această concentrare economică să fie notificată Comisiei Europene. Legislaţia comunitară prevede ca, în cazul în care fiecare dintre companiile implicate realizează mai mult de două treimi din cifra totală de afaceri într-unul din statele membre, ...

continuare →