23 Octombrie, 2019

Despre acordul de mediu si procedura EIA

Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect. Acordul integrat de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a stabili condiţiile de realizare a unei activităţi încă din etapa de proiectare, care să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament. Procedura EIA este cerută de Directiva Consiliului 85/337/EEC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, amendată de Directiva Consiliului 97/11/EC şi de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul si de modificare a Directivelor Consiliului 85/337/CEE şi ...

continuare →

Plângerile privind încălcarea liberei concurenţe

Prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 710/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 673 din 21 septembrie a.c., a fost modificat Regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.499/2010. Pentru început, să reamintim că articolele din Legea concurenţei la care se face trimitere interzic: - orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei; -folosirea în mod abuziv, de către una sau mai multe întreprinderi, a unei poziţii dominante; -orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa. În ce priveşte elementele ...

continuare →

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului preia cadastrul de la MAI

Un proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului urmează să modifice Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi alte normative, astfel încît activitatea cadastrală urmează să treacă în atribuţiile acestui minister. După cum se arată în Nota de fundamentare, prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, statul român şi-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu în cartea funciară a proprietăţilor imobiliare. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară asigură preşedinţia Consiliului Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale în România (Consiliul INIS), componenta prin care România are ca atribuţii crearea şi actualizarea evidenţei parcelelor de terenuri la nivel naţional. Astfel, Agenţia va pune în aplicare prevederile din Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe ...

continuare →

Noi reguli de lansare a procedurilor de achiziţie publică în SEAP

Începând cu data de 23 septembrie 2011, A.N.R.M.A.P. va evalua toate documentaţiile de atribuire, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei/anunţului de participare. Noua atribuţie a A.N.R.M.A.P. a fost stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 801/2011. Astfel, începând de luni, 26 septembrie 2011, autorităţile contractante nu vor mai putea transmite spre publicare niciun anunţ/invitaţie de participare fără ca documentaţia de atribuire aferentă procedurii în cauză sa fie evaluată şi acceptată în prealabil de către A.N.R.M.A.P. Evaluarea va viza doar conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Funcţia de evaluare se va realiza prin mijloace electronice, prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.). In acest ...

continuare →

APDRP si AM POS Mediu vor colabora pentru evitarea dublei finanţări în cazul investiţiilor în turismul rural

APDRP si POS Mediu au semnat un act adiţional la Protocolul de Colaborare existent prin care se urmăreşte evitarea dublei finanţări a unor proiecte. Un comunicat de presă din partea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit arată că APDRP şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu vor colabora prin schimbul de baze de date privind beneficiarii Măsurii 313 – ”Încurajarea activităţilor turistice”, respectiv Axa 4 – ”Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii” din cadrul POS Mediu. Astfel, în vederea evitării situaţiilor de dublă finanţare, se vor face verificări în bazele de date ale ambelor instituţii, pentru a sesiza dacă proiectele contractate până acum în cadrul Măsurii 313 – “Încurajarea activităţilor turistice”, componenta c) Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice etc. şi componenta d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural, se află în ...

continuare →

În 2012, stimulentele unor bugetari vor fi eliminate, dar legea salarizării va reglementa compensarea lor

Începând cu ianuarie 2012, actele normative prin care se acordă stimulente financiare unor angajaţi din sectorul bugetar vor fi eliminate de către Guvern. Prin Legea salarizării, însă, în anul 2012 se va reglementa modul de compensare a acestor stimulente, potrivit unei ordonanţe de urgenţă publicată marţi în Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, “prin legea de salarizare pentru anul 2012 se va reglementa modul de compensare a stimulentelor de care beneficia personalul din instituţiile şi autorităţile publice”. Măsura se referă la angajaţi din Autoritatea Antidoping, din Minsterul Mediului, din sectorul de sănătate, protecţia consumatorilor, Garda Financiară, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, precum şi poliţişti şi vameşi. Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2012, potrivit actului normativ adoptat în data de 31 august 2011. Sursa: http://www.administratie.ro/ ...

continuare →

ANFP comunică primele cifre privind perfecţionarea funcţionarilor publici

Potrivit unui comunicat de presă emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, au fost primite 245 de raportări referitoare la planurile anuale privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici. Din totalul raportărilor, 33 au fost din partea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi 212 raportări ale autorităţilor administraţiei publice locale. În respectivul comunicat se precizează că instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici planurile anuale privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici până la data de 1 martie a anului pentru care se face raportarea pentru autorităţile administraţiei publice locale şi până la data de 31 martie a aceluiaşi an pentru autorităţile administraţiei publice centrale. Conform datelor identificate la nivelul administraţiei publice centrale, reiese că domeniul IT&Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor întruneşte 27,9% din opţiunile de instruire ale funcţionarilor publici, urmat de domenii precum Dezvoltare personală (14,67%), Drept şi legislaţie comunitară (12,48%) şi Management (11,54%). ...

continuare →