22 Ianuarie, 2018

Legislaţie: Norma CAFR din 2012 privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar

Norma CAFR din 2012 privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138 din 15.03.2013 (M.Of. 138/2013).CAPITOLUL I Dispoziţii generale. Competenţele de soluţionare Art. 1. – (1) Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, în calitate de organism profesional abilitat prin lege să organizeze, să coordoneze şi să autorizeze în numele statului activitatea de audit financiar în România, derulează revizuiri ale calităţii activităţii auditorilor financiari pe o bază periodică, în conformitate cu reglementările emise în acest scop.(2) Revizuirile calităţii activităţii de audit financiar se efectuează de către împuterniciţii Camerei, în baza delegaţiei emise de către aceasta.Art. 2. – Auditorii financiari care sunt supuşi revizuirii calităţii activităţii de audit financiar sunt obligaţi să recunoască ...

continuare →

Noutăţi privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilă

Hotărârea nr. 35/2012 pentru modificarea Procedurilor privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilă şi de la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 265/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 684 din 3 octombrie 2012. Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a stabilit, în primul rând, ca disciplinele în audit financiar, audit intern, fiscalitate şi control de gestiune să deţină o pondere de peste 50% din disciplinele care se predau la master, cu 20 de procentaje mai puţin faţă de prevederile anterioare. Restul procentajului este format din contabilitate şi alte discipline. Totodată, la forma de învăţământ a programului de master, în afară de învăţământul de zi,  se mai aprobă învăţământul la distanţă (ID) sau învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR). Actul normativ mai prevede ca, în cazul respingerii solicitării de exceptare, Camera să restituie ...

continuare →

Formulare de raport anual la auditorii financiari

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat, prin Hotărârea nr. 239/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.582 din 17 august a.c., formularele de raport anual pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), persoane fizice şi juridice. La data intrării în vigoare a acestui normativ, se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.156/2010 pentru aprobarea formularelor de raport anual, publicată în Monitorul Oficial nr. 168 din 16 martie 2010. Transmiterea Raportului anual – cu formulare diferenţiate pentru auditori financiari persoane fizice şi juridice – la CAFR este obligatorie pentru auditorii financiari, membri ai CAFR, care au obţinut venituri din activităţi specifice de audit financiar. În cazul auditorilor care nu au obţinut venituri din activităţi de audit financiar, audit intern şi/sau alte activităţi în calitate de auditor financiar, ca urmare a încheierii unor contracte în această calitate, aceştia transmit la CAFR o Declaraţiecu privire la activitatea desfăşurată – de ...

continuare →

Proiect de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

Pe 1 iulie a.c., Ministerul Finanţelor Publice a lansat pe site-ul propriu un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate. Potrivit art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009, a fost înfiinţat Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, cu scopul de a asigura supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar. Actul normativ menţionat a fost adoptat în scopul realizării unei abordări armonizate a auditului statutar la nivelul Uniunii Europene, prin transpunerea Directivei 2006/43/CE ...

continuare →

Pregătirea profesională practică a stagiarilor în audit financiar

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar. Prin intrarea în vigoare a acestor norme, la 17 mai – data publicării în Monitorul oficial nr. 341/2011, se abrogă reglementarea anterioară din 2008, cu modificările ulterioare. Stagiul în activitatea de audit financiar se efectuează de către persoanele ce au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu organizat de Cameră sau care au beneficiat de excepţia de echivalare a testului de acces la stagiu în baza protocoalelor încheiate de Cameră. Candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu şi candidaţii cărora li s-a echivalat acest test conform unui protocol încheiat de Cameră vor urma procedurile stabilite prin norme. Candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil şi candidaţii cărora li ...

continuare →