24 Ianuarie, 2020

Cheltuielile medicale în cazul victimelor unor agresiuni ori accidente cu autor neidentificat, suportate de stat

Parlamentarii care au inițiat proiectul de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății susțin că autorul fiind necunoscut, în acest moment, victimele sunt cele care suportă niște daune, după ce au avut de suferit în urma accidentului... ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea nr. 117/2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru anii 2013-2014

Hotărârea nr. 117 din 27.03.2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 28.03.2013.În vigoare de la 01.04.2013În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. -Se aprobă Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare contract-cadru.Art. 2. -(1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează, în temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul nr. 360/2013 pentru modificarea Nomenclatorului de specialităţi medicale

Ordinul nr. 360/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 21.03.2013 (M.Of. 151/2013).Având în vedere:- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Referatul Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. EN 2.151/2013,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Art. I. -Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:” Art. 41. -(1) Denumirea ...

continuare →

Cum se eliberează Cardul European de Sănătate?

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) este documentul care conferă titularului dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Cardul european se eliberează asiguratului numai în situația deplasării acestuia pentru ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, putând fi utilizat de către asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul Uniunii Europene. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni. În vederea eliberării cardului, persoana asigurată va depune la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență o cerere și documente care să ateste calitatea de asigurat. CERERE-TIP pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate Către Casa de Asigurări de ...

continuare →

Legislaţie: Ordin CNAS nr. 7/2013 pentru modificarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 7 din 10 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 (M.Of. 36/2013). Având în vedere Referatul Direcției generale relații contractuale nr. DRC 06 din 10 ianuarie 2013, în temeiul prevederilor: - art. 139 din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii ...

continuare →