7 Decembrie, 2019

Condiţiile în care este anulata, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat un comunicat de presă prin care reaminteşte contribuabililor condiţiile în care este anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art.153 alin.(9) lit c) sau art.1531 alin.(11) din Codul fiscal, organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal una din următoarele fapte: - infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; - atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz. În aceste cazuri, anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă de la data comunicării Deciziei privind anularea, ...

continuare →

Guvernul a promis reducerea sau anularea penalităţilor de întârziere pentru obligaţii fiscale datorate la 31 august 2011. CNAS dă explicaţii!

Președintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a aprobat, recent, Ordinul nr. 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Ordinul preşedintelului CNAS a fost publicat în Monitorul oficial nr. 787 din 7 noiembrie a.c. Reglementarea se aplică pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care sunt datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF. Pentru obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011 se acordă următoarele facilităţi: ● anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile de plată principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare ...

continuare →