17 Martie, 2018

Supravegherea fiscală a produselor accizabile

Un recent Ordin al preşedintelului ANAF (nr. 207/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 138 din 29 februarie a.c.) aprobă modalităţile şi procedurile pentru realizarea supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile. Procedurile reglementate prin acest ordin se completează cu sistemul de proceduri aplicabile pentru inspecţia fiscală sau pentru controlul vamal ulterior, după caz.

Procedurile fac aplicarea dispoziţiilor art. 20666 din Codul fiscal, potrivit căruia toţi operatorii economici cu produse accizabile sunt obligaţi să accepte orice control ce permite autorităţii competente prevăzute în normele metodologice să se asigure de corectitudinea operaţiunilor cu produse accizabile. Acelaşi articol mai prevede că modalităţile şi procedurile pentru realizarea supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor supuse accizelor armonizate se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ceea ce s-a realizat prin recenta reglementare pe care am anunţat-o.

În înţelesul acestei reglementări, autoritatea fiscală competentă poate fi reprezentată de:

- Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, instituită prin ordin al ministrului finanţelor publice;

- direcţia de specialitate care asigură secretariatul Comisiei şi direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei privind regimul accizelor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (autoritatea fiscală centrală);
- direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili (autoritate fiscală teritorială). 

Autoritatea vamală competentă poate fi reprezentată de autoritatea vamală centrală – respectiv  direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor – sau autorităţile vamale teritoriale, respectiv direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti şi Direcţia de autorizări din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, în cazul operatorilor economici mari contribuabili.

Notăm, din Proceduri, două situaţii speciale privind controlul.

1. În condiţiile în care competenţa structurilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale a Vămilor privind supravegherea fiscală în domeniul produselor accizabile este stabilită potrivit razei teritoriale unde se află domiciliul fiscal al operatorului cu produse accizabile, pentru sediile secundare sau punctele de lucru ale operatorului cu produse accizabile se deleagă competenţele de supraveghere fiscală în domeniul produselor accizabile către autoritatea vamală teritorială în a cărei rază de competenţă se află sediul secundar sau punctul de lucru respectiv.

2. În cazul misiunilor sau al activităţilor de supraveghere fiscală în domeniul accizelor care nu suportă amânare, personalul cu atribuţii de supraveghere în domeniul produselor accizabile din cadrul autorităţii vamale competente poate acţiona şi în afara razei teritoriale de competenţă, cu delegarea competenţelor de către Direcţia supraveghere accize şi operaţiuni vamale din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

Autoritatea vamală competentă poate îndeplini, în condiţiile legii, şi alte atribuţii dispuse de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de vicepreşedintele Autorităţii Naţionale a Vămilor, în scopul realizării obiectivelor supravegherii fiscale.

Atribuţiile organelor de control cuprind, în principal:

- acţiuni de verificare desfăşurate la sediul operatorilor economici;

- acţiuni de verificare a produselor la locurile pentru producţie, import sau de primire a produselor în cazul achiziţiilor intracomunitare, deţinere, comercializare şi transport supuse reglementărilor privind accizele;

- acţiuni operative de verificare şi control al clădirilor, depozitelor, terenurilor, sediilor, mijloacelor de transport şi altor obiective, pe timp de zi şi de noapte;

- acţiuni de control inopinat;

- acţiuni de verificare, prin intermediul sistemelor informatice, a datelor şi informaţiilor din situaţiile şi rapoartele periodice primite în conformitate cu reglementările fiscale în vigoare, din baza proprie de date, inclusiv a informaţiilor obţinute prin acţiuni de cooperare administrativă.

Prin ordin, se stabilesc detaliile în vederea realizării acestor atribuţii ale organelor de control. În acest sens, în afara documentaţiilor, autorizaţiilor, marcajelor necesare, este bine să aveţi în vedere cel puţin două acte normative pe care se va baza controlul, şi anume:

- legat de prelevarea de probe în vederea identificării şi expertizării produselor accizabile: Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor, cu modificările ulterioare;

- în legătură cu monitorizarea transporturilor rutiere de produse accizabile: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.339/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri, cu modificările ulterioare.

Ordinul amintit mai reglementează:

- supravegherea producţiei de produse accizabile (autorizaţii, garanţia de conformitate, verificarea evidenţelor scriptice, a stocurilor, a declaraţiior lunare, supravegherea returului, recepţia produselor contaminate, marcaje, marcarea sau colorarea produselor energetice, denaturarea alcoolului etc.);

- sistemul de supraveghere a antrepozitelor de producţie de alcool etilic nedenaturat şi de distilate (ATENŢIE: antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de alcool etilic şi/sau de distilate au obligaţia ca împreună cu cererea de autorizare să depună şi declaraţia pe propria răspundere privind capacitatea maximă de producţie în 24 de ore, care să cuprindă informaţii referitoare la capacitatea de producţie a tuturor instalaţiilor şi utilajelor deţinute în antrepozitul fiscal, precum şi informaţii cu privire la capacitatea tehnologică de producţie, respectiv cea care urmează a fi utilizată, volumul de producţie la nivelul unui an şi programul de funcţionare stabilit de persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat): recepţia materiilor prime intrate în antrepozitul fiscal; certificatele de calibrare pentru rezervoare şi recipiente de depozitare; concordanţa dintre normele de consum de materii prime; consumul energetic lunar şi producţia de alcool şi distilate obţinută; centralizatorul lunar al documentelor de transfer către antrepozitele de prelucrare a alcoolului şi a distilatelor; modul de calcul, de evidenţiere şi de virare a accizelor datorate pentru alcool şi distilate, precum şi pentru băuturile spirtoase realizate de către antrepozitarul autorizat de producţie, pe perioada activităţii acestuia, precum şi după încetarea activităţii; depunerea la termen, la autoritatea fiscală teritorială, a declaraţiilor privind obligaţiile de plată cu titlu de accize şi a decontului de accize; înregistrarea operaţiunilor de import şi export;

- sistemul de supraveghere pentru ţuică şi rachiuri de fructe;

- sistemul de supraveghere al importurilor de alcool, distilate şi băuturi spirtoase: contracte, buletine de analiză, sigilarea şi desigilarea recipientelor după vămuire;

- supravegherea depozitării produselor accizabile în antrepozitele fiscale: constituirea garanţiei, documente, stocuri, declaraţii lunare, autorizaţii, supravegherea fiscală a marcării şi colorării produselor energetice, dezlipirea marcajelor pentru produsele eliberate în consum şi returnate în antrepozitul fiscal; eliberarea marcajelor etc.;

- supravegherea operaţiunilor pentru care se solicită exceptări/scutiri de la plata accizelor;

- supravegherea circulaţiei produselor accizabile la nivel naţional şi/sau intracomunitar;

- monitorizarea informatică: modul de calcul, de evidenţiere, de declarare şi de virare a accizelor datorate de către plătitorul de accize; concordanţa dintre nivelul garanţiei instituite şi volumul operaţiunilor derulate, respectiv capacitatea de producţie; înregistrarea operaţiunilor privind deplasarea în regim suspensiv a produselor accizabile, a importurilor şi exporturilor acestor tipuri de produse; respectarea prevederilor legale privind emiterea documentelor de însoţire în format electronic ori în procedură alternativă, după caz, respectiv anunţarea sosirii şi întocmirea raportului de primire/raportului de export, atunci când produsele accizabile ajung la destinaţie.

- controale operative efectuate de către organele de control;

- însoţirea mijloacelor de transport care transportă produse accizabile şi care poate fi realizată numai din iniţiativa autorităţii vamale competente, în situaţiile precizate în reglementare;

- instituirea supravegherii permanente, pe o perioadă determinată;

- supravegherea operaţiunilor de predare în vederea distrugerii a tutunurilor prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu