20 Iunie, 2019

STUDIU DE CAZ: Rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare a unui autovehicul

Prin cererea introductivă de instanță, reclamantul S.G. a chemat în judecată pe pârâta A, solicitând ca, prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare pentru un autovehicul folosit, încheiat de părţi prin act sub semnătură privată, a actului adiţional la acest contract, precum şi să se dispună repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că, prin contractul de vânzare-cumpărare pentru un autovehicul folosit, încheiat prin act sub semnătură privată, el a vândut pârâtei A autovehiculul Volksvagen LT 46, cu nr. de identificare  xxx, de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare yyy.

Pârâta s-a obligat să plătească reclamantei, ca preţ al vânzării, suma de 3.000 lei, sumă ce urma să fie plătită până la data de 01.12.2013.

Pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a preţului, astfel că s-a formulat prezenta acţiune.

În drept, reclamantul a invocat prevederile art. 1549, art. 1550 din Codul civil.

În dovedirea acțiunii, a solicitat incuviintarea probei cu înscrisuri și interogatoriu. 

Ce apărări concrete a formulat pârâta în cauză?

Deși legal citată cu mențiunea de a depune la dosarul cauzei întâmpinare, pârâta nu a formulat întâmpinare. 

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat și cum a argumentat instanţa hotărârea respectivă?

Prin sentința civilă nr. 2464/16.10.2014 instanța de fond a admis cererea pentru constatare a rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare pentru un autovehicul folosit, formulată de reclamantul S.G; a constatat că a intervenit rezoluţiunea de drept a contractului de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit, încheiat de părţi le data de 21.12.2012, modificat prin actul adiţional din data de 22.12.2012, cu privire la autovehiculul microbuz marca Volksvagen LT 46, cu nr. de identificare xxx, de culoare albastru, fabricat în anul 2005, înmatriculat cu nr. yyy; a respins, ca lipsită de obiect, cererea prin care reclamantul a solicitat repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit, încheiat de părţi le data de 21.12.2012, modificat prin actul adiţional din data de 22.12.2012; a luat act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Cu factura nr. 1135/19.12.2012, emisă de G, reclamantul S.G. a cumpărat un microbuz marca Volksvagen LT 46, cu nr. de identificare xxx de culoare albastru, fabricat în anul 2005.

Prin contractul de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit întocmit la data de 21.12.2012, modificat prin actul adiţional din data de 22.12.2012, reclamantul a vândut pârâtei A un vehicul, cu preţul de 3.000 lei.

Conform actului adiţional din data de 22.12.2012 la contractul de vânzare-cumpărare a unui vehicul folosit, pârâta urma să plătească reclamantului preţul autovehiculului până la data de 01.12.2013. În actul adiţional menţionat, s-a prevăzut că “În situaţia în care cumpărătorul nu achită preţul cuvenit până la data indicată, contractul de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit se desfiinţează de drept”.

Din actele dosarului, nu a rezultat că pârâta ar fi plătit reclamantului preţul de 3.000 lei, menţionat în actul adiţional la contractul de vânzare-cumpărare.

Prin răspunsurile date la interogatoriul formulat de către reclamant, pârâta a arătat că este de acord cu acţiunea reclamantului.

La data de 22.12.2012, când a fost încheiat actul adiţional la contractul de vânzare-cumpărare a autovehiculului, erau în vigoare prevederile art. 1552 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), potrivit cărora:

(1) Rezoluţiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificarea scrisă a debitorului atunci când părţile au convenit astfel, când debitorul se află de drept în întârziere ori când acesta nu a executat obligaţia în termenul fixat prin punerea în întârziere.

(2) Declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere trebuie făcută în termenul de prescripţie prevăzut de lege pentru acţiunea corespunzătoare acestora.

(3) În cazurile prevăzute de lege, declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere se înscrie în cartea funciară sau, după caz, în alte registre publice, pentru a fi opozabilă terţilor.

(4) Declaraţia de rezoluţiune este irevocabilă de la data comunicării ei de către debitor sau, după caz, de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1)”.

Totodată, art. 1553 din Codul civil referitor la pactul comisoriu, prevede că “(1) Pactul comisoriu produce efecte dacă prevede, în mod expres, obligaţiile a căror neexecutare atrage rezoluţiunea sau rezilierea de drept a contractului.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), rezoluţiunea sau rezilierea este subordonată punerii în întârziere a debitorului, afară de cazul în care s-a convenit că ea va rezulta din simplul fapt al neexecutării.

(3) Punerea în întârziere nu produce efecte decât dacă indică în mod expres condiţiile în care pactul comisoriu operează”.

Din coroborarea prevederilor art. 1552-1553 din Codul civil, rezultă că, pentru a opera de drept rezoluţiunea sau rezilierea contractului, este necesar ca, mai întâi, debitorul să fi fost pus în întârziere, cu excepţia cazului în care, prin contract, s-a stipulat expres că rezoluţiunea/rezilierea va opera prin chiar faptul neexecutării obligaţiei contractuale.

Conform art. 1522 alin. (1) din Codul civil, “Debitorul poate fi pus în întârziere printr-o notificare scrisă prin care creditorul îi solicită executarea obligaţiei, fie prin cererea de chemare în judecată”.

Sunt de menţionat şi prevederile art. 1523 alin. (2) lit. d) din Codul civil, conform cărora debitorul se află de drept în întârziere atunci când “nu a fost executată obligaţia de a plăti o sumă de bani, asumată în exerciţiul activităţii unei întreprinderi”.

În cauza de faţă, pârâta A s-a aflat de drept în întârziere deoarece obligaţia de a plăti reclamantului preţul autovehiculului a fost asumată de către pârâtă în exerciţiul activităţii sale ca întreprindere; totodată, pârâta a fost pusă în întârziere de către reclamantă prin chiar cererea de chemare în judecată dedusă în prezent judecăţii.

Faţă de prevederile legale sus invocate, instanța de judecată a apreciat că acţiunea formulată de reclamant este întemeiată și a admis-o.

În consecinţă, instanța a constatat că a intervenit rezoluţiunea de drept a contractului de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit, încheiat de părţi le data de 21.12.2012, modificat prin actul adiţional din data de 22.12.2012, cu privire la autovehiculul microbuz marca Volksvagen LT 46, cu nr. de identificare xxx, de culoare albastru, fabricat în anul 2005, înmatriculat cu nr. yyy.

Cu privire la cererea prin care reclamantul a solicitat repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit, încheiat de părţi le data de 21.12.2012, modificat prin actul adiţional din data de 22.12.2012, instanța de fond a reţinut că, la termenul de judecată din 16.10.2014, avocatul reclamantului a precizat că autovehiculul microbuz marca Volksvagen LT 46, înmatriculat cu nr. yyy se află în posesia reclamantului.

Faţă de precizările de mai sus, cererea prin care reclamantul a solicitat repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit, încheiat de părţi le data de 21.12.2012, modificat prin actul adiţional din data de 22.12.2012, a fost respinsă de către instanța de fond ca lipsită de obiect. 

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către pârâtă şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară?

Nu, pârâta nu a declarat în cauză apel, astfel încât hotărârea instanței de fond a rămas definitivă.

Ai nevoie de Codul civil? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu