16 Iulie, 2019

Studiu de caz. Cerinţele cererii de rambursare anticipată a creditului

Reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâtele B.C.R. SA şi B.C.R. SA – SP, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună constatarea încetării valabilităţii Contractelor de credit bancar pentru persoane fizice nr. z/01.06.2007 şi nr. v/01.06.2007 la data de 15.11.2011, prin rambursarea integrală a creditelor, potrivit Cererii de rambursare anticipată prin refinanţare, respectiv alimentarea, implicit stingerea datoriei restante aferente creditelor contractate. Reclamanta a mai solicitat obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că  a încheiat cu BCR SA, prin Sucursala Pipera, două contracte de credit bancar, nr. z/01.06.2007 şi nr. v/01.06.2007, pentru sumele de 25.000 de lei şi 15.000 de euro.

Reclamanta a mai susţinut în acţiune că la data de 15.10.2011 ar fi adresat BCR o cerere de rambursare anticipată a creditelor prin refinanţare. Astfel, prin adresa înregistrată la BCR Sucursala Pipera sub nr. xxx/15.10.2011, reclamanta a solicitat eliberarea unei adrese din care să rezulte sumele rămase din creditele contractate şi IBAN-ul conturilor, motivul invocat în adresa respectivă fiind reprezentat de dorinţa acesteia de a realiza o refinanţare viitoare de la la „AB”.

Ca urmare a adresei menţionate, BCR SA a răspuns reclamantei care sunt obligaţiile acesteia faţă de bancă, rezultate din cele două contracte de credit la acea dată, precum şi care sunt comisioanele în caz de rambursare anticipată şi conturile de plată. De asemenea, în răspunsul  BCR SA s-a menţionat că suma totală de rambursat se va modifica cu dobânda calculată la soldul creditului până la data plăţii efective.

Pe cale de consecinţă, la data de 15.11.2011 reclamanta a achitat sumele de 15.300 de lei şi 11.800 de euro în cele două conturi curente deschise la BCR SA, aşa cum rezultă din extrasele de cont ataşate cererii de chemare în judecată.

Deşi reclamanta arată că aceasta a achitat în integralitate creditele către BCR SA, unitatea bancară a calculat dobânzi şi comisioane în continuare la creditele acordate, comunicându-i în scris că cele două contracte nr. z/01.06.2007 şi nr. v/01.06.2007 nu pot fi considerate încheiate.

În probaţiune, reclamanta a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri.

Ce apărări concrete au formulat pârâtele B.C.R. SA şi B.C.R. SA – S P în cauză?

Pârâtele B.C.R. SA şi B.C.R. SA – S P au formulat întampinare, ce a fost depusă la dosarul cauzei, prin care acestea au solicitat respingerea cererii reclamantei ca neîntemeiată.

Pârâtele au arătat că nu s-a făcut de către reclamantă nicio dovadă cu privire la refinanţarea creditelor de către AB şi că banii viraţi de reclamantă în cele două conturi curente deschise la BCR SA au fost cu destinaţia de rambursare anticipată.

Reclamanta a susţinut, atât în acţiune, cât şi în sesizarea înregistrată sub nr. xzy /12.05.2012, că ar fi adresat BCR o cerere de rambursare anticipată a creditelor prin refinanţare la data de 15.10.2011.

Pârâtele susţin că o asemenea cerere nu a fost depusă la dosar, ci doar Adresa nr. xxx/15.10.2011 prin care s-a solicitat băncii comunicarea sumelor rămase de plată din creditele acordate în lei şi în euro, motivul invocat fiind o  refinanţare viitoare,  la „AB”.

Ca urmare a adresei menţionate, BCR SA a răspuns reclamantei care sunt obligaţiile acesteia faţă de bancă rezultate din cele două contracte de credit la acea dată, precum şi care sunt comisioanele în caz de rambursare anticipată şi conturile de plată. De asemenea, s-a menţionat că suma totală de rambursat se va modifica cu dobânda calculată la soldul creditului până la data plăţii efective.

Din extrasele de cont depuse la dosarul cauzei rezultă că, într-adevăr, la data de 15.11.2011 reclamanta a achitat sumele de 15.300 de lei şi 11.800 de euro în cele două conturi curente deschise la BCR SA şi, conform adresei băncii din 15.10.2011,  suma totală de rambursat urma a se modifica, calculată la soldul creditului, până la plata efectivă.

Însă, după eliberarea extraselor de cont din data de 15.11.2011, din conturile în lei şi în euro,  reclamanta a început să efectueze o serie de retrageri.

Din solicitările pentru efectuarea de operaţiuni bancare la ghişeu rezultă că din  contul curent RO 01 RNCB 005 000 135 227 001 au fost retrase sumele de 2.000 şi 4.500 de lei, iar din contul curent în euro au fost retrase sumele de 1.000, 900, 1.200 şi 3.000 de euro.

În absenţa unei cereri scrise a reclamantei către BCR SA, a neachitării ultimelor dobânzi şi comisioane, cele două sume în lei şi în euro, achitate de reclamantă în conturile curente ale BCR SA, au rămas la dispoziţia ei, iar ulterior aceasta a efectuat retrageri repetate de sume, s-au calculat dobânzi şi comisioane în continuare la creditele acordate şi, în astfel de condiţii, contractele nr. z/01.06.2007 şi nr. v/01.06.2007 nu pot fi considerate încheiate.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. z/12.11.2013, instanţa de judecată a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta A  în contradictoriu cu pârâtele B.C.R. SA şi B.C.R. SA – S P.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă, instanţa a avut în vedere următoarele considerente:

Adresa înregistrată la BCR Sucursala Pipera sub nr. xxx/15.10.2011, prin care reclamanta a solicitat eliberarea unei adrese din care să rezulte sumele rămase din creditele contractate si IBAN-ul conturilor pentru refinanţarea la A.B., nu constituie o cerere de rambursare anticipată a creditelor întrucât nu cuprinde manifestarea de voinţă neîndoielnică în acest sens.

Obţinerea de informaţii în vederea refinanţării creditelor poate fi un pas premergător operaţiunii de rambursare, însă nu are valoarea juridică pretinsă de reclamantă.

Potrivit dispozitiilor art. 4.6 din condiţiile generale de creditare, anexă la contractele de credit nr. z/01.06.2007 şi nr. v/01.06.2007, în vederea rambursării anticipate a creditului, împrumutatul va comunica în scris băncii că rambursează anticipat, total sau parţial, creditul şi depune în contul curent, în orice zi lucrătoare, suma pe care o plăteşte în avans. În funcţie de suma depusă se va întocmi un nou grafic de rambursare.

De asemenea, conform art. 4.8 din condiţiile generale de creditare, orice modificare a contractului de credit va conduce la încheierea unui act adiţional şi, după caz, la întocmirea unui nou grafic de rambursare.

În cauză nu au fost îndeplinite cerinţele contractuale menţionate anterior pentru ramburasarea anticipată a creditului, banca nu a fost încunoştiinţată în scris cu privire la acest aspect şi nu s-a realizat acordul de voinţă al părţilor.

Operaţiunea de refinanţare aprobată de AB este lipsită de relevanţă sub aspectul raporturilor juridice dintre apelanta reclamantă şi BCR, obţinerea fondurilor băneşti de la o altă instituţie bancară fiind un act juridic ce produce efecte numai între părţile contractante şi care nu este opozabil intimatei.

Depunerea sumelor de 15.300 de lei şi 11.800 de euro în conturile curente ale pârâtei nu a produs efectele juridice ale rambursării anticipate, în condiţiile în care instituţia bancară nu a fost înştiinţată cu privire la acest aspect şi nu i s-a acordat permisiunea expresă de a efectua retragerea sumelor din conturi.

În calitate de titular al dreptului de proprietate asupra sumelor de bani aflate în contul curent, reclamanta îşi exercită exclusiv dreptul de dispoziţie asupra acestora, orice operaţiune de plată efectuându-se numai la ordinul clientului.

În consecinţă, pârâta, având calitatea de administrator al contului, nu avea dreptul de a efectua alte operaţiuni în conturile curente ale apelantei, în afara celor ordonate de aceasta, iar, conform art. 4.3 din condiţiile generale de creditare, banca era autorizată să debiteze automat contul curent numai pentru sumele scadente, datorate în baza contractelor de credit.

De asemenea, prin retragerea unor sume de bani, reclamanta a recunoscut că rambursarea anticipată a creditelor nu a avut loc.

Pentru considerentele reţinute anterior, instanţa de fond a  respins ca neîntemeiată actiunea formulată de reclamanta A în contradictoriu cu pârâtele B.C.R. SA şi B.C.R. SA – S P. De asemenea, a obligat reclamanta la plata în favoarea pârâtelor a cheltuielilor de judecată în cuantum de 4000 de lei, reprezentând onorariu de avocat conform chitanţei depuse la dosarul cauzei.

Sentinţa civilă nr. z/12.11.2013 a Tribunalului a fost atacată de către reclamantă, dar instanţa superioară a menţinut hotărârea respectivă, reţinându-se temeinicia şi legalitatea acesteia.

Foto:
Free Images

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în
 Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Un comentariu

  • Răspunde
    Laura
    martie 12 2019

    La Banca se poate rambursa suma pe langa plata lunara, cu o cerere de rambursare anticipata.Daca depui in contul tau mai mult decat rata, va ramane acolo nu se va lua automat. In contul de pe internet banking nu se vede graficul de rambursare, el trebuie cerut la banca..

Scrie un comentariu