Prin cererea introductivă de instanță reclamantul A a chemat-o în judecată pe pârâta B, pentru a se constata că a cumpărat de la aceasta imobilul situat în municipiul Roșiorii de Vede, str. x, județul Teleorman, compus din: casă de locuit din BCA, acoperită cu tablă, compusă din două dormitoare si o bucătărie; teren intravilan aferent construcției, în suprafață de 360 mp, din acte (365 mp din măsurători), cu vecinătățile: x-y-z-s, instanța urmând să pronunțe o hotărâre care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

În fapt, reclamantul a arătat că la data de 20.03.2020 a avut loc o înțelegere cu pârâta prin care aceasta i-a promis spre vânzare imobilul descris mai sus.

Prețul vânzării a fost de 7500 euro și a fost plătit in data de 20.03.2020.

Vânzătoarea deține imobilul în litigiu in baza contractului de întreținere nr.3685/17.11.2008 și a autorizației de construire nr 66 din 06.09.2011.

Casa de locuit descrisă in contractul de întreținere a fost demolată și in locul acesteia a fost construită actuala casă ce face obiectul vânzării.

Înțelegerea lor a fost consfințită prin încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare cumpărare in care vânzătorul s-a obligat ca in termen de 30 zile de la data încheierii promisiunii de vânzare cumpărare să meargă la notar pentru a întocmi contractul de vânzare cumpărare in formă autentică.

A arătat că la data stabilită pentru a merge la notar vânzătoarea a refuzat să se prezinte motivând că are probleme de sănătate și că perfectarea actelor in formă autentică îl privește pe el.

În drept, reclamantul a invocat dispozițiile art. 1669 și următoarele din Codul civil.

În dovedire, a solicitat încuviințarea probelor cu interogatoriu și înscrisuri și un martor. Au fost anexate înscrisuri.

Ce apărări concrete a formulat pârâta în cauză?

Pârâta a formulat întâmpinare, la data de 27.11.2020, prin care a solicitat admiterea acțiunii așa cum a fost formulată și pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

A recunoscut că nu s-a prezentat la notar la solicitarea acestuia, recunoscând pretențiile deduse judecății.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat? Cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr.  116/03.02.2021 Judecătoria Roșiori  de Vede a admis cererea  de chemare în judecată.

A constatat că reclamantul a cumpărat de la pârâtă, încheindu-se antecontract de vânzare-cumpărare, la data de 20.03.2020, cu prețul de 7.500 euro, achitat integral, imobilul situat în municipiul Roșiorii de Vede,str. x, județul Teleorman, compus din: casă de locuit din BCA, acoperită cu tablă, compusă din două dormitoare si o bucătărie; teren intravilan aferent construcției, în suprafață de 360 mp, din acte (365 mp din măsurători), cu vecinătățile x-y-z-s .

S-a menționat că sentința ține loc de act autentic de vânzare.

A luat act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

S-a menționat că există drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanța a avut în vedere următoarele considerente:

Analizând probele administrate, instanța a reținut că prin antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 20.03.2020, pârâta s-a obligat să vândă reclamantului, cu prețul de 7.500 euro, achitat integral, imobilul situat în municipiul Roșiorii de Vede,str. x, județul Teleorman, compus din: casă de locuit din BCA, acoperită cu tablă, compusă din două dormitoare si o bucătărie; teren intravilan aferent construcției, în suprafață de 360 mp, din acte (365 mp din măsurători), cu vecinătățile: x-y-z-s .

Din probele administrate în cauză, instanța a mai reținut că deși reclamantul a achitat integral prețul de 7.500 lei, vânzătoarea promitentă a refuzat să se prezinte la notar până în prezent pentru a încheia actul de vânzare-cumpărare în formă autentică (a se vedea poziția pârâtei exprimată prin întâmpinarea formulată în cauză).

Pârâta este proprietara imobilelor promise spre vânzare, conform contractului de întreținere autentificat prin încheierea nr. 3685/17.11.2008 a B.N.P. DS – cu sediul în A, județul Teleorman.

Potrivit art.1669 Cod Civil, „când una din părțile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză nejustificat să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, dacă toate celelalte condiții de validitate sunt îndeplinite”.

Față de dispozițiile Codului fiscal și Codului de procedură fiscală, taxele și impozitele datorate la bugetul local au fost achitate la zi, cum rezultă din certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind taxele și impozitele locale nr. abc/19.10.2020 eliberat de Direcția de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei municipiului Roșiorii de Vede, județul Teleorman.

Potrivit extrasului de carte funciară de la dosar, imobilul în litigiu este înscris în cartea funciară a localității Roșiorii de Vede, județul Teleorman, neexistând înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Date fiind considerentele de fapt și de drept expuse și având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de validitate prevăzute de art. 1179 si următoarele și de art.1669 din Codul civil, urmează ca acțiunea reclamantului să fie admisă și să se constate că acesta a cumpărat de la pârâtă, încheindu-se antecontract de vânzare-cumpărare la data de 20.03.2020, cu prețul de 7.500 euro, achitat integral, imobilul situat în municipiul Roșiorii de Vede, str. x, județul Teleorman, compus din: casă de locuit din BCA, acoperită cu tablă, compusă din două dormitoare si o bucătărie; teren intravilan aferent construcției, în suprafață de 360 mp, din acte (365 mp din măsurători), cu vecinătățile x-y-z-s.

Sentință va ține loc de act autentic de vânzare .

Instanța a luat act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Dispozițiile Legii nr.17/2014, modificată, nu se aplică în cazul terenurilor intravilane și construcțiilor ci numai în cazul terenurilor extravilane și nici între rude sau afini până în gradul III.

            Extras din Sentința civilă nr.  116/03.02.2021 Judecătoria   Roșiori  de Vede , Lege5

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.    

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here