9 Decembrie, 2019

Stingerea obligaților izvorâte din contractele de credit

Pentru cei care au vândut silit proprietatea luată pe credit, tema este deosebit de importantă în sensul de a ști cum se sting obligațiile izvorâte din contractul de credit. 

O instanţă a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu întrebări preliminare pentru lămurirea modului de interpretare/aplicare a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (5) din Legea nr. 77/2016, de care depinde soluționarea pe fond a cauzei pe care o vom prezenta, succint mai jos. 

Expunerea succintă a cauzei în speţă

- Prin cererea de chemare în judecată, reclamanții persoane fizice, în contradictoriu cu pârâta societate bancară, au solicitat, în baza art. 8 alin. (1), coroborat cu art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite (Legea nr. 77/2016), să se constate stingerea obligațiilor născute din contractul de credit, cât și din dosarul ecuațional al biroului executorului judecătoresc, să se constate că imobilul reprezentând teren intravilan și clădire a fost vândut silit în dosarul ecuațional menționat, iar în temeiul art. 10 din Legea nr. 77/2016, să se constate ca fiind stinsă orice datorie a reclamanților față de pârâtă, rezultată din contractul de credit.

- Judecătoria a respins acțiunea ca nefondată, reținând, printre alte argumente, că, deși dispozițiile dării în plată stabilite de legea specială sunt diferite de cele prevăzute de Codul civil, această operațiune presupune transferul voluntar al dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat către creditorul ipotecar, putând fi realizată doar de către proprietarul bunului ipotecat. Având în vedere că prin vânzarea la licitație publică a imobilului reclamanții au pierdut dreptul de proprietate asupra imobilului, instanța a reținut că, în cauză, solicitarea acestora de a constata stingerea datoriilor izvorâte din Contractul de credit este neîntemeiată.

- Tribunalul a apreciat că este întemeiată apărarea intimatei în sensul că Legea nr. 77/2016 nu este aplicabilă în speță. Astfel, imobilul ipotecat a fost adjudecat în cursul executării silite (aspecte confirmate de ambele părți litigante), în prezent apelanții fiind în continuare executați silit, dat fiind faptul că suma nu a acoperit creanța deținută de creditoarea intimată. După cum rezultă și din considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 639/2016, Legea nr. 77/2016 condiționează stingerea tuturor datoriilor consumatorilor de transmiterea voluntară a dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat din patrimoniul consumatorilor în cel al profesioniștilor. Acest efect rezultă nu doar din însăși denumirea Legii nr. 77/2016, ci și din art. 3 al acesteia, potrivit căruia “(…) consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3) părțile contractului de credit nu ajung la un alt acord”. În aceste condiții, având în vedere împrejurarea că imobilul ipotecat a fost executat silit, fiind deja adjudecat de un terț, în speță nu mai pot fi aplicabile dispozițiile Legii nr. 77/2016, astfel că soluția primei instanțe este temeinică și legală.

- Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanții, iar la termenul de judecată curtea de apel a pus în discuția părților sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile asupra interpretării și aplicării art. 8 alin. (1) și (5) din Legea nr. 77/2016. 

Clarificările solicitate şi chestiunea de drept la care a dat răspuns ÎCCJ

Curtea de Apel Oradea – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite (Legea nr. 77/2016), respectiv dacă aceste dispoziții se interpretează în sensul că pot solicita stingerea obligațiilor izvorâte din contractele de credit și debitorii care sunt supuși în continuare unei executări silite, deși executarea silită a imobilului ipotecat a fost finalizată prin adjudecare.

Reținem numai două din considerentele prezentate de ÎCCJ, pentru fundamentarea soluției la chestiunea de drept:

- Dreptul de a cere să se constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparține și consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat și nu este condiționat de stadiul în care se află executarea ori de forma executării silite care se continuă contra sa.

- Este evident că, după încuviințarea executării silite, creditorul poate porni executarea în toate formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv. Cum însă executarea silită prin poprire sau asupra bunurilor mobile, fructelor și veniturilor imobilelor nu conferă realizarea imediată și de substanță a creanței, executarea silită imobiliară rămâne prima formă de executare în opțiunile creditorului. Dar chiar și dacă o asemenea formă a executării este deja epuizată și o altă formă de executare continuă, considerentele expuse mai sus relevă că debitorului îi este deschisă calea prevăzută de art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016.

Cu ocazia examinării unor asemenea cereri, instanțele naționale se vor conforma celor statuate prin Decizia Curții Constituționale nr. 623 din 25 octombrie 2016 și Decizia Curții Constituționale nr. 329 din 10 mai 2018, urmând să verifice măsura în care sunt îndeplinite condițiile impreviziunii. 

Înalta Curte de Casație şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a admis sesizarea şi a stabilit următoarele:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite pot solicita stingerea obligațiilor izvorâte din contractele de credit debitorii care sunt supuși în continuare unei executări silite, deși executarea silită a imobilului ipotecat a fost finalizată prin adjudecare, instanța de judecată astfel învestită urmând să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile referitoare la existența impreviziunii. 

Decizia nr. 7/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 175 din 5 martie 2019.

Ai nevoie de Decizia nr. 7/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu