23 Aprilie, 2019

Statutul Institutului Notarial Român

Statutul Institutului Notarial Român (din 11.07.2014), aprobat prin Hotărârea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 72/2014 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 652 din 04.09.2014 (M.Of. nr. 652/2014).

În vigoare de la 04.09.2014

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
(1) În conformitate cu art. 60 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, denumită în continuare Lege, şi cu art. 184 dinRegulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, se organizează şi funcţionează Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, în condiţiile stabilite prin prezentul statut şi prin regulamentul propriu, aprobate de Consiliul Uniunii.
(2) INR este persoană juridică română de drept privat, nonprofit, de interes public şi se află sub coordonarea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.
(3) INR este organizat şi funcţionează în limitele competenţelor stabilite de prezentul statut şi de regulamentul de organizare şi funcţionare aprobate de Consiliul Uniunii.
(4) INR are ştampilă care cuprinde denumirea sa, stema României şi siglă proprie. Forma şi conţinutul acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.
(5) INR are personalitate juridică şi buget propriu, care se aprobă anual de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
(6) INR nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus dispoziţiilor legale referitoare la acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor.

Art. 2.
Sediul Institutului Notarial Român este în municipiul Bucureşti.

Art. 3.
Institutul Notarial Român se înfiinţează pe durată nedeterminată.

CAPITOLUL II
Obiectivele INR şi formele de activitate prin care acestea se realizează

Art. 4.
(1) INR asigură perfecţionarea activităţii notariale, pregătirea profesională iniţială a notarilor stagiari, pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a personalului de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, şi al Uniunii, precum şi a altor specialişti, în condiţiile stabilite de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director, avizată de Consiliul ştiinţific.
(2) În conformitate cu art. 60 alin. (2) din Lege, INR are dreptul de a elibera diplome şi certificate de absolvire, recunoscute de instituţiile publice şi private şi care vor fi semnate de preşedinte şi de directorul INR.

Art. 5.
Structura pregătirii iniţiale teoretice şi practice şi procedura desfăşurării stagiului se stabilesc prin Regulamentul de desfăşurare a stagiului, aprobat de către Consiliul Uniunii.

Art. 6.
(1) Notarii publici, personalul de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii, în funcţie, au obligaţia să participe, cel puţin o dată la 3 ani, la cursurile de formare profesională continuă organizate de INR.
(2) Participarea facultativă a unor notari publici şi a personalului de specialitate la mai multe module de pregătire organizate de INR în perioada celor 3 ani nu îi scuteşte pe aceştia de a participa la modulele de pregătire ce se vor organiza în perioadele următoare de câte 3 ani. Taxa pentru participarea facultativă în condiţiile de mai sus a notarilor publici şi a personalului de specialitate se va aproba de către directorul INR, dar nu va fi mai mică de 50% din taxele percepute de INR pentru participarea la modulele obligatorii.
(3) Cheltuielile cu participarea notarilor publici şi a personalului de specialitate al birourilor notariale la cursurile organizate de INR se suportă de către biroul notarial şi sunt deductibile.
(4) Pentru personalul de specialitate al Uniunii şi al Camerelor, costul cursurilor organizate de INR se suportă de către Uniune, respectiv de către fiecare Cameră, din bugetul acestora.
(5) Notarii publici, personalul de specialitate de la birourile notariale, de la Camere şi de la Uniune, suspendaţi din funcţie din orice motive, pot urma cursurile de formare profesională continuă organizate de INR pentru notarii publici şi personalul de specialitate de la birourile notariale, de la Camere şi de la Uniune în funcţie.
(6) INR poate organiza cursurile de pregătire profesională continuă pentru notarii publici şi personalul de specialitate de la birourile notariale şi de la Camere, precum şi pentru alţi specialişti şi în alte localităţi decât aceea în care îşi are sediul.
(7) Cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (6) şi alte activităţi profesionale se vor organiza în alte localităţi decât aceea în care îşi are sediul, care vor fi considerate centre teritoriale de pregătire, numai dacă la acestea participă un număr minim de cursanţi, care se va stabili prin hotărâre a Consiliului director al INR. Graficul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă se stabileşte de Consiliul director, după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor.

Art. 7.
(1) După numirea în funcţia de notar public şi în vederea obţinerii licenţei de funcţionare, notarii publici care au obţinut această calitate în condiţiile art. 26 şi 32din Lege au obligaţia să urmeze cursurile organizate de INR privind pregătirea practică pentru desfăşurarea profesiei de notar public, precum şi pentru organizarea activităţii unui birou notarial, cu plata taxelor aferente. Durata cursurilor de pregătire va fi stabilită de către Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director, iar la sfârşitul cursurilor se va elibera un certificat de absolvire, care se va comunica Registrului naţional de evidenţă a notarilor publici.
(2) Efectuarea cursurilor prevăzute la alin. (1) nu exonerează notarul public de obligativitatea de a urma cursurile de formare profesională continuă organizate în condiţiile Legii.

Art. 8.
INR asigură, potrivit art. 76 alin. (2) din Lege, pregătirea profesională a notarilor publici sancţionaţi de Consiliul de disciplină.

Art. 9.
(1) INR poate organiza, la cerere, contra cost, pentru notarii publici suspendaţi pe o perioadă mai mare de 2 ani, înainte de reluarea activităţii de către aceştia, cursuri de pregătire intensivă, dacă numărul de solicitanţi acoperă cheltuielile ocazionate cu organizarea şi desfăşurarea cursurilor. La aceste cursuri pot participa, la cerere şi contra cost, şi alţi notari publici.
(2) Efectuarea cursurilor prevăzute la alin. (1) nu exonerează notarul public de obligativitatea de a urma cursurile de formare profesională continuă organizate în condiţiile Legii.

Art. 10.
INR asigură pregătirea şi a altor specialişti în domenii care necesită cunoaşterea legislaţiei specifice activităţii notariale, la cererea acestora şi cu plata taxelor aferente.

Art. 11.
Cursurile organizate de INR pentru toate formele de pregătire profesională prevăzute de prezentul statut şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al INR se asigură de formatorii aprobaţi de Consiliul director.

Art. 12.
Formatorii vor fi selectaţi dintre notarii publici şi alţi specialişti cu experienţă, reputaţie şi prestigiu în cadrul profesiei, precum şi cadre didactice universitare şi vor încheia contracte de colaborare cu INR. Modelul contractului de colaborare va fi aprobat de Consiliul director.

Art. 13.
(1) Pentru activitatea didactică desfăşurată, formatorii vor primi o remuneraţie, prevăzută în contractul de colaborare, în limitele stabilite de Consiliul director.
(2) Prin contractul de colaborare se vor menţiona obligaţiile ce revin formatorului, în care se includ atât susţinerea cursurilor, cât şi formularea unor opinii şi puncte de vedere, la solicitarea directorului INR.
(3) Pentru formularea unor opinii şi puncte de vedere care prezintă o complexitate deosebită, formatorul are dreptul la o remuneraţie suplimentară, care se va stabili prin negociere cu directorul INR. Limitele remuneraţiei suplimentare se stabilesc de către Consiliul director.

Statutul Institutului Notarial Român este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu