21 Februarie, 2018

Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr.1/2011, publicat în M.Of.nr. 499 din 13 iulie a.c., a fost aprobat noul Statut al Fondului, fiind totodată abrogat Ordinul nr. 1/2004 prin care funcţiona Statutul Fondului până în prezent.

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar este constituit şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a reglementărilor date în aplicarea ordonanţei, precum şi în baza prevederilor statutului.

Activitatea Fondului este armonizată cu reglementările comunitare privind sistemele de garantare a depozitelor, plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor. De asemenea, Fondul se preocupă de asigurarea conformităţii cu principiile fundamentale de bună guvernanţă şi practică internaţională elaborate de către Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor de Depozite împreună cu Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară, pe care le transpune în organizarea şi funcţionarea sa, cu adaptarea la legislaţia internă.

Fondul este schema de garantare a depozitelor constituite la instituţiile de credit, recunoscută oficial pe teritoriul României.

Prin Statut, sunt instituite principiile de bună guvernanţă în activitatea Fondului care este o instituţie independentă, nesupusă influenţelor politice sau din sectorul bancar, membrilor Consiliului de administraţie nu le este permis să deţină în cadrul vreunei instituţii de credit calitatea de angajat sau de director, membru al consiliului de administraţie, al comitetului de supraveghere ori al directoratului.

Autonomia şi independenţa financiară este asigurată prin finanţarea necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, acoperirea cheltuielilor curente aferente activităţilor desfăşurate, precum şi finanţarea investiţiilor corporale şi necorporale din profitul realizat.

Fondul asigură garantarea depozitelor şi efectuarea plăţii compensaţiilor către deponenţii garantaţi.

Din cuprinsul Statutului, notăm:

- statutul juridic;

- scopul şi atribuţiile;

- administrarea şi conducerea;

- organizarea internă;

- organisme proprii cu caracter permanent;

- principii de bună guvernanţă în activitatea Fondului;

- protecţia legală a instituţiei, a personalului şi a organelor sale de administrare şi de conducere;

- relaţii internaţionale.

Potrivit Statutului aprobat, în condiţiile OUG nr. 39/1996, dizolvarea, încetarea activităţii ori modificarea obiectului de activitate al Fondului se poate face numai prin lege.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu