O recentă lege de modificare a actelor normative în materie prevede înlocuirea tarifelor cu abonamente obligatorii, în vederea permanentizării, de către beneficiari, a acţiunilor de irigaţii şi desecări.

Legea nr. 269/2015, la care ne referim, aprobă O.U.G. nr. 4/2015 dată pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. Întrucât sunt aduse, pe fond, modificări corespunzătoare şi la Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, recenta lege nr. 269/2015 înţelege să facă acest lucru introducând, în textul O.U.G. nr. 4/2015, un capitol special dedicat modificărilor la legea îmbunătăţilor funciare.

Abonamentul obligatoriu pentru irigiaţii şi desecări

Beneficiarii terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajări de irigaţii declarate de utilitate publică, de desecare şi drenaj, care beneficiază direct de aceste lucrări, sunt obligaţi să achite Agenţiei un abonament de irigaţii şi desecare, corespunzător următoarelor componente/categorii de lucrări:

  • exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de irigaţii de utilitate publică;
  • exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;
  • exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare gravitaţională a apei.

Abonamentul se calculează şi se plăteşte distinct pentru fiecare dintre cele 3 componente/categorii de lucrări. Astel, dispare posibilitatea apelării fără periodicitate, la astfel de servicii şi pentru care se plătea un tarif de îmbunătăţiri funciare.

Federaţiile şi organizaţiile de îmbunătăţiri funciare independente de Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare (în continuare “Agenţia”) care au preluat infrastructura de irigaţii pot încasa abonamentul aferent amenajării de irigaţii, cu condiţia utilizării acestuia pentru întreţinere, exploatare şi pază. Federaţiile şi organizaţiile care încasează abonamentul vor justifica aceste sume şi se vor supune organelor de control abilitate de lege.

Cuantumul abonamentului se aprobă anual de către consiliul de conducere al Agenţiei până la data de 30 decembrie a fiecărui an pentru anul următor şi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Legea prevede detealiile tehnice necesare cu privire la soldul abonamentului rămas neutilizat la finele anului (care se evidenţiază într-un cont distinct, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie), precum şi compensarea debitelor, reprezentând abonamentul de irigaţii şi desecare, constatate de Agenţie, federaţii şi organizaţii, cu sumele cuvenite beneficiarilor cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul MADR şi având ca sursă de finanţare exclusiv bugetul de stat.

Cuantumul tarifelor de livrare a apei pentru irigaţii se aprobă de către consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agenţiei. Cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial, Partea a IV-a, în termen de 5 zile de la data aprobării.

Transmiterea infrastructurii de irigaţii

Modificările pe care legea semnalată le aduce la Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, privesc şi reglementarea transferului la sistemele secundare de irigaţii, astfel:

  • infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor, prin hotărâre a Guvernului, cu o serie de condiţii stipulate în reglementare.
  • infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăţilor comerciale, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea acelei organizaţii, sub aceleaşi condiţii.
  • infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de lege.

Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii din domeniul privat al statului care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în proprietatea unei organizaţii, se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei sau de către organizaţii prin fonduri proprii sau atrase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile.

Reţinem şi dispoziţia prin care organizaţiilor şi federaţiilor care nu întreţin, nu exploatează şi/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătăţiri funciare în condiţiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosinţă gratuită, în proprietate ori nu respectă una dintre condiţiile rezolutorii, li se retrage, la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului, dreptul de folosinţă gratuită sau de proprietate asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizaţii şi federaţii au obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătăţirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Abrogări şi republicări

La data intrării în vigoare a legii nr. 269/2015 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.080/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare, se abrogă.

Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial nr. 88/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ai nevoie de OUG nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here