Ordinul nr. 305/2022 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiţii productive, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021 este în vigoare de la 16 martie 2022. 

Astfel, schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiţii productive, aprobată prin Ordinul nr. 1.290/2021 se modifică după cum urmează:

– La punctul 6 „Valoarea maximă a ajutorului de stat, beneficiarii, criteriile de eligibilitate şi cheltuieli eligibile”, subpunctul 6.6 va avea următorul cuprins:

6.6. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt prezentate mai jos:

– cheltuieli cu renovarea clădirilor (modernizare), montaj diferite echipamente de eficienţă energetică, echipamente pentru surse regenerabile, furnizarea de servicii energetice;

– cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenului;

– cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului;

– cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

– cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software;

– active necorporale;

– mijloace de transport electrice sau hibride1 (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare şi autovehicule cu destinaţie specială);

– cheltuieli de consultanţă pentru pregătirea şi implementarea proiectului în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului

– cheltuieli cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului.

Amintim că valoarea minimă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro, iar valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019, cu respectarea prevederilor de la punctul 7.1 din prezenta schemă.

Beneficiarii măsurii sunt IMM-urile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate de mai jos:

– nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;

– nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare;

– nu sunt supuşi concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă sau faliment;

– sunt înfiinţaţi până la data de 31.12.2018 inclusiv;

– au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019;

– se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

1 În conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu, disponibilă AICI.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here