20 Septembrie, 2019

SPLIT TVA: Noul Formular 310 pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, publicat de ANAF

În urmă cu puţin timp ANAF a publicat proiectul de Ordin privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA prin care se reglementează şi Formularul 310 – Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA. Actul normativ vine în completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA este un document de cinci pagini care stabileşte, în primul rând, că structura competentă din cadrul ANAF pentru soluţionarea cererilor de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA este structura de inspecţie fiscală.

Contribuabilii, titulari ai conturilor de TVA, pot solicita transferul sumelor din contul de TVA, prin depunerea, la organul fiscal central competent, a Cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA (Formular 310)

Cererea se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF care are ataşate două fișiere, astfel:

 • un fişier XML, a cărui structură este disponibilă pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF)
 • un fişier cu extensia zip care va conţine documentele justificative anexate la cerere.

Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-guvernare, secţiunea Depunere declaraţii, caz în care pentru depunerea cererii, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Cererea în format electronic copiată pe suport CD și însoţită de formularul listat şi semnat se poate depune şi direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Formularul se completează cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), secţiunea Servicii online, subsecţiunea Declaraţii electronice.

Cererile pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, se înregistrează în evidenţa organului fiscal competent, într-o fişă distinctă, denumită “Transfer de sume din contul de TVA”, în care va fi evidenţiat modul de soluţionare a cererilor şi care va cuprinde cel puţin:

 • denumire solicitant;
 • codul de înregistrare în scopuri de TVA;
 • numărul şi data depunerii cererii;
 • temeiul legal în baza căruia s-a solicitat aprobarea transferului;
 • informaţii referitoare la modul de soluţionare a cererii;

Cererea va fi însoțită de documente justificative, în copie, certificate conform cu originalul de către contribuabil, în funcţie de natura sumelor solicitate a fi transferate din contul de TVA, după cum urmează:

 • pentru sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA: instrumente financiar-bancare de plată, extrase de cont, facturi;
 • pentru sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA: ordine de plată, extrase de cont, facturi, contracte şi orice alte documente care pot susţine corectarea facturilor sau ajustarea bazei de impozitare a TVA;
 • pentru sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului, după caz: documentele de plată şi extrasele de cont din care rezultă suma transferată din contul curent;
 • pentru sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont și nu mai au obligații de plată privind TVA: aceasta se realizează pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală;
 • pentru sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepția celor reținute din încasările în numerar, sau cu cardul din contul curent: documentele prevăzute de lege care au stat la baza plăţii în numerar şi/sau a plăţilor efectuate cu cardul din contul curent (factura, bonuri fiscale, declaraţii vamale de import, etc.), documentele de plată (în numerar, cu cardul din contul curent).

Responsabilitatea pentru conţinutul documentelor justificative revine integral contribuabilului. Pentru toate situaţiile de mai sus, pot fi anexate şi orice alte documente care justifică solicitarea tranferului sumelor din contul de TVA.

Cererea se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent, prin emiterea deciziei/deciziilor de soluţionare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA.

La primirea cererii, organul de inspecţie fiscală verifică dacă:

 • au fost prezentate toate documentele justificative înscrise în cererea de transfer iar acestea sunt corelate cu sumele solicitate;
 • documentele justificative prezentate sunt corelate cu temeiul legal menţionat în cerere.

Întreaga procedură, în formă de proiect, poate fi consultată aici.

Formularul 310 – Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA

Formularul 310 – Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 din OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Formularul se depune la organul fiscal competent, pentru solicitarea transferurilor de sume prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j) şi k) din ordonanţă:

“Art. 9.

(1) Conturile de TVA se debitează cu:

e) sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA; […]

g) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;”

h) sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului, după caz, în limita sumelor prevăzute la art. 8 lit. d); […]

j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) și nu mai au obligații de plată privind TVA;

k) sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepția celor reținute din încasările în numerar, prevăzute la art. 15 alin. (2), sau cu cardul din contul curent;”

 Form_310_SPLITtva_21092017-page-001

Form_310_SPLITtva_21092017-page-002

Ai nevoie de OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu