20 Februarie, 2018

Spaţiul cu destinaţie de sediu social

O recentă reglementare comună, din partea Ministerului Justiţiei şi a MFP-ANAF, stabileşte Procedura de solicitare şi emitere, în format electronic, a adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social.

Reglementarea de aprobare este dată de Ordinul MJ/MFP-ANAF nr. 492/C/205, publicat în Monitorul oficial nr. 148 din 6 martie a.c.

Înainte de a discuta despre conţinutul reglementării, să spunem ca acest ordin comun abrogă expres Ordinul preşedintelului ANAF nr. 2112/2010 de aprobare a Procedurii în materie. Cum respectivul ordin a fost, de dată recentă, modificat prin OPANAF nr. 108/2012 (M.Of. nr.99 din 8 februarie a.c.), şi acest ordin a fost, ca atare, abrogat.

Pe fond, ordinul comun aprobă Procedura care se aplică societăţilor comerciale care – potrivit prevederilor art. 17 din Legea societăţile comerciale – au obligaţia de a înregistra, la înmatriculare şi la schimbarea sediului social, documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de a obţine certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, denumit în continuare certificat de sediu social. Să reamintim că articolul din Legea societăţilor comerciale, la care se face trimitere, spune că la autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea şi rezervarea firmei şi declaraţia pe propria răspundere privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată. De asemenea, la înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului:

a) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

b) un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz;

c) în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, respectiv, că la acelaşi sediu, pot funcţiona mai multe societăţi în condiţiile în care imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

În aceste condiţii legale, odată cu cererea de înmatriculare sau de înregistrare a menţiunii privind schimbarea sediului social (denumită în continuare cererea RC), societatea comercială trebuie să depună la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială îşi are sediul social o cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de a obţine certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social (denumită în continuare cererea AFP).

Ca circuit al documentelor, Oficiul registrului comerţului transmite prin poşta electronică cererea AFP, scanată, organului fiscal competent, imediat după înregistrarea la oficiul registrului comerţului a cererii RC.

La cererea de atestare a dreptului de folosinţă trebuie anexat, sub formă scanată, actul doveditor al dreptului de folosinţă depus de solicitant în susţinerea cererii RC.

ATENŢIE. De reţinut este precizarea că înaintarea către organul fiscal competent a actului doveditor al dreptului de folosinţă depus în susţinerea cererii RC, precum şi eliberarea şi transmiterea adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, denumită în continuare adeverinţă pentru documentul de sediu social, şi a certificatului de sediu social nu sunt condiţionate de înregistrarea, în scopul stabilirii impozitului pe venit, a actului doveditor al dreptului de folosinţă la organul fiscal.

Pentru această procedură, organul fiscal competent este administraţia finanţelor publice municipală, orăşenească, comunală sau a sectoarelor municipiului Bucureşti din cadrul ANAF, în a cărei rază teritorială se află situat spaţiul cu destinaţie de sediu social.

Organul fiscal competent organizează evidenţa documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social în cadrul registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social. Registrul se organizează la nivel de adresă a spaţiului şi se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, şi cuprinde: adresa completă a spaţiului cu destinaţie de sediu social; datele de identificare a titularului dreptului de folosinţă; documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social; perioada de valabilitate a dreptului de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social.

Organul fiscal emite şi transmite prin poşta electronică oficiului registrului comerţului expeditor adeverinţa pentru documentul de sediu social şi certificatul de sediu social, în format pdf, înscriind în acestea şi numărul de înregistrare atribuit de oficiul registrului comerţului cererii RC.

Pentru cererile AFP însoţite de actul doveditor al dreptului de folosinţă, primite de către organul fiscal competent în prima jumătate a programului de lucru, între orele 8,00-12,00, certificatele de sediu social şi adeverinţele pentru documentul de sediu social se emit şi se transmit către oficiile registrului comerţului în aceeaşi zi, până la ora 16,00. Pentru cererile primite de către organul fiscal competent în a doua jumătate a programului de lucru, între orele 12,00-16,00, certificatele de sediu social şi adeverinţele se emit şi se transmit către oficiile registrului comerţului în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare, între orele 8,00-12,00

Ordinul celor două ministere mai reglementează modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

- “Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”;

- “Adeverinţă privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social”;

- “Certificat pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu