23 August, 2017

Sistemul de TVA la încasare: două situaţii particulare

Explicaţiile pe care le aducem în atenţie se referă la două situaţii tratate în art. 1342 din Codul fiscal, cu precizările din Ghidul pentru aplicarea TVA la încasare şi din Normele de aplicare a Codului fiscal, cu ultimele modificări aduse prin H.G. nr. 1071/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 753/2012, în vigoare de la 1 ianuarie.

A. O primă situaţie priveşte excepţia prevăzută de art. 1342 alin. 6 litera d) Cod fiscal, dispoziţie potrivit căreia persoanele impozabile care au obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare nu aplică sistemul în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber-profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică.

Ghidul pentru aplicarea TVA la încasare precizează că, în cazul încasării în numerar a contravalorii facturii, furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii, inclusiv, de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică.

Pentru eventualele diferenţe neachitate până la data emiterii facturii, furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare şi înscrie menţiunea “TVA la încasare” conform prevederilor art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, pentru a permite beneficiarilor să cunoască faptul că exigibilitatea taxei este amânată până la data plăţii numai pentru operaţiunile pe care nu trebuie să le excludă de la aplicarea TVA la încasare prevăzute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal.

Exemplul oferit de Ghid prespune că Societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare, livrează piese de schimb în valoare de 1.000 lei către societatea B în data de 12 martie 2013. Factura în valoare de 1.000 lei plus 240 lei TVA este emisă în data de 12 martie, dată până la care societatea A a încasat deja 500 lei în numerar de la societatea B. Pe factura emisă, societatea A va menţiona separat valoarea care a fost încasată în numerar şi a TVA aferentă, respectiv 403 lei plus 97 lei TVA pentru care se aplică regimul normal de exigibilitate, şi, separat, diferenţa de 597 lei plus 143 lei TVA în dreptul căreia se înscrie menţiunea “TVA la încasare”.

Dacă în data de 20 aprilie 2013 societatea B va face o altă plată în numerar de 300 lei, la societatea A exigibilitatea TVA aferente acestei sume încasate în numerar, respectiv 58 lei, intervine la data de 20 aprilie 2013. La societatea B exigibilitatea taxei aferente acestei plăţi intervine de asemenea în data de 20 aprilie 2013, respectiv B va deduce TVA în sumă de 58 lei în decontul lunii aprilie 2013.

B. Cea de-a doua situaţie, cu exemplificări de calcul, priveşte situaţia particulară a achiziţiilor intracomunitare de bunuri, în legătură cu  ajustarea bazei de impozitare. Reamintim că, potrivit art. 138 Cod fiscal, Baza de impozitare se reduce pentru următoarele tipuri de evenimente:

a) dacă a fost emisă o factură şi, ulterior, operaţiunea este anulată total sau parţial, înainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;

b) în cazul refuzurilor totale sau parţiale privind cantitatea, calitatea ori preţurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum şi în cazul anulării totale ori parţiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui acord scris între părţi sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau în urma unui arbitraj (astfel cum dispoziţia de la această literă a fost modificată prin O.U.G. nr. 109/2009 începând cu 01.01.2010);

c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele şi celelalte reduceri de preţ sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă;

e) în cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare.

Potrivit Normelor de aplicare a acestor dispoziţii din Codul fiscal, în cazul în care intervin evenimentele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei de 1 iulie 2010, pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, cota aplicabilă pentru ajustarea bazei de impozitare este cota în vigoare la data la care a intervenit exigibilitatea taxei pentru achiziţia intracomunitară potrivit art. 135 din Codul fiscal. În situaţia în care nu se poate determina achiziţia intracomunitară care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA în vigoare la data la care a intervenit evenimentul.

În exemplul oferit de Norme se presupune că Societatea A din România a primit o factură pentru un avans la o achiziţie intracomunitară de bunuri în sumă de 1.000 euro, emisă la data de 12 mai 2010. Taxa aferentă achiziţiei intracomunitare s-a determinat pe baza cursului de schimb în vigoare la data de 12 mai 2010, respectiv 4,18 lei/euro, aplicându-se cota de TVA de 19%, astfel: 1.000 euro x 4,18 lei/euro x 19% = 794,2 lei.

În luna iulie, societatea primeşte factura emisă la data de 16 iulie 2010 pentru diferenţa până la valoarea integrală a bunurilor care sunt achiziţionate intracomunitar, în sumă de 5.000 euro, valoarea integrală a bunurilor fiind de 6.000 euro. Taxa aferentă achiziţiei intracomunitare s-a determinat pe baza cursului de schimb în vigoare la data de 16 iulie 2010, respectiv 4,26 lei/euro, aplicându-se cota de TVA de 24%, astfel: 5.000 euro x 4,26 lei/euro x 24% = 5.112 lei.

La data de 5 august 2010, furnizorul extern emite un creditnote prin care acordă o reducere de preţ de 10% aferentă livrării intracomunitare care a generat achiziţia intracomunitară de bunuri la societatea A din România. Societatea A are obligaţia să ajusteze baza de impozitare a achiziţiei intracomunitare cu sumele calculate astfel:

- 1.000 euro x 10% x 4,18 lei/euro x 19% = 79,42 lei

- 5.000 euro x 10% x 4,26 lei/euro x 24% = 511,2 lei.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu