Deşi OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a intrat în vigoare încă din 3 septembrie 2017, abia ieri a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea acesteia, cu modificări faţă de forma iniţială a actului normativ. Tinând cont de importanţa acestor reglementări legislative, vă prezentăm în continuare o sinteză a celor mai importante aspecte privind split TVA, incluzând recentele modificări în vigoare din 31 decembrie 2017.

Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017 şi este în vigoare din 3 septembrie 2017.

■ De la 1 ianuarie 2018, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA, pentru facturile emise/avansurile încasate începând cu 1 ianuarie 2018.

Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punctul de vedere al TVA, pentru care locul se consideră a fi în România.

Contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii se plăteşte într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii din contul de TVA, cu excepția plăților efectuate cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar.

Conturile de TVA se deschid la:

 • unități ale Trezoreriei Statului – de către instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA, pentru orice încasări în lei;
 • unități ale Trezoreriei Statului – de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru TVA aferentă operațiunilor pentru care au deschise conturi de disponibilități la Trezoreria Statului în baza O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, sau a altor acte normative în vigoare;
 • instituții de credit sau Trezoreria Statului – de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru alte operațiuni decât cele prevăzute la lit. b), conform opțiunii acestora, pentru orice încasări și plăți în lei;
 • instituții de credit – de către instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA și de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru orice operațiuni în valută.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea și creditarea contului de TVA, instituțiile de credit trebuie să asigure, un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacțiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi.

Conturile de TVA se deschid la unitățile Trezoreriei Statului, nu sunt purtătoare de dobândă, nu permit eliberarea de numerar, iar costurile aferente deschiderii conturilor și comisioanele aferente oricăror operațiuni în legătură cu acestea se suportă de la bugetul Trezoreriei Statului, fără a fi percepute de la titularii de cont.

Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care nu au deschis un cont, deschiderea conturilor se realizează la cererea acestora adresată unității Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora sau la alte unități ale Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

Conturile de TVA deschise se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice și se actualizează periodic. Informațiile minime publicate sunt: denumirea titularului de cont, codul de identificare fiscală, codul IBAN al contului de TVA și unitatea trezoreriei la care este deschis contul.

Rambursarea sumelor negative de TVA cuprinse în deconturi cu opțiune de rambursare se efectuează în alt cont decât contul de TVA, cu excepția situației în care titularul solicită rambursarea în contul de TVA.

Executarea silită. Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum și pentru plata altor obligații bugetare restante existente în evidențele fiscale ale organelor fiscale centrale. Contul de TVA poate fi executat silit și în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziții de bunuri și/sau servicii. ATENŢIE – Pentru cei care au optat pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, executarea silită se aplică începând cu 1 octombrie 2017.

După încetarea existenței persoanei impozabile, sumele existente în contul/conturile de TVA pentru care statul are calitatea de creditor se fac venit la bugetul de stat. ATENŢIE – Pentru cei care au optat pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, această dispoziţie se aplică începând cu 1 octombrie 2017.

■ ANAF organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Registrul este public și se afișează pe site-ul ANAF. Înscrierea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 3 zile de la data depunerii notificării privind opţiunea plăţii defalcate a TVA.

Facilităţi. Persoanele impozabile care au optat pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 beneficiază, în condiţile stabilite de ordonanţă, de următoarele facilități:

 • o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligația de a declara și plăti impozit pe profit anual cu plăți anticipate, 5% se aplică la plata anticipată aferentă trimestrului IV al anului fiscal 2017, iar în cazul celor care au obligația de a declara și plăti impozit pe profit anual, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit;
 • anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv. 

Modificări prin Legea nr. 275/2017

În Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2018 a fost publicată Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Actul normativ vine cu modificări, cea mai importantă dintre acestea referindu-se la faptul că sistemul split TVA va fi obligatoriu doar pentru firmele în insolvenţă şi cele cu obligaţii fiscale restante reprezentând TVA.

Prin modificările aduse de lege, au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA, care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

 • la 31 decembrie 2017 înregistreaza obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligatii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018.
 • începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistreaza obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor.
 • se află sub incidenţa legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

■ Persoanele impozabile, cu excepția instituțiilor publice, înregistrate în scopuri TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii într-un cont de TVA al furnizorului/ prestatorului care aplică mecanismul plății defalcate a TVA, cu excepţia următoarelor situaţii:

 • când plata nu se face direct de beneficiar către furnizor sau prestator,
 • când plata se face în natură sau prin compensare,
 • la finanțarea acordată de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare prin preluarea creanțelor.

■ Contribuabilii care efectuează plăţi eronate în contul de TVA vor fi penalizați cu 0,06% pe zi, până la data corectării acesteia. 

Reglementări de aplicare

Ordinul nr. 2800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (publicat în Monitorul Oficial nr. 846 din 25 octombrie 2017)

Prin ordinul ministrului finanţelor publice se aprobă:

– Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA.

– modelul și conținutul următoarelor formulare:

 • Decizia de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA;
 • Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA;
 • Decizia de anulare a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA;
 • Decizia de repunere a penalităților de întârziere amânate la plată, aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA.

OPANAF nr. 2927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA (publicat în Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017)

Se aprobă:

 • Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.
 • modelul și instrucțiunile pentru completarea formularului (310) „Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA”;
 • modelul și conținutul Referatului privind soluționarea Cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA;
 • modelul și conținutul Deciziei de soluționare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA;
 • modelul și conținutul Invitației pentru prezentarea contribuabilului la audiere.

Prevederile se aplică pentru cererile depuse de contribuabil începând cu data de 1 octombrie 2017.

Ai nevoie de Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here