9 Decembrie, 2019

Servicii furnizate pe cale electronică: taxare şi cupoane valorice

Prin modificările aduse recent la Codul fiscal se introduc clarificări privind definirea şi regimul fiscal al serviciilor furnizate pe cale electronică, precum şi în ce priveşte utilizarea cupoanelor valorice.

Modificările la Codul fiscal au fost introduse prin Legea nr. 60/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 17 aprilie 2019 şi constituie actualizări la reglementările comunitare privind TVA. 

Definirea serviciilor furnizate pe cale electronică

Prin completările aduse, Codul fiscal dispune că serviciile furnizate pe cale electronică includ, în special, serviciile prevăzute în anexa II la Directiva 112/2006 și la art. 7 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei nr. 112/2006 privind sistemul comun al TVA.

ATENŢIE: În cazul în care prestatorul unui serviciu și clientul său comunică prin intermediul poștei electronice, acest lucru NU înseamnă, în sine, că serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale electronică. 

Cupoane valorice – utilizare, regim de TVA

În cadrul secţiunii «Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA» din Codul fiscal, a fost introdus un articol special cu Dispoziții comune livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii.

- Definiții:

cupon valoric înseamnă un instrument care presupune obligația de a-l accepta drept contrapartidă sau drept o parte din contrapartida unei livrări de bunuri sau prestări de servicii și care presupune indicarea bunurilor sau a serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identităților potențialilor furnizori/prestatori ai acestora, fie pe instrumentul în sine, fie în cadrul documentației aferente, inclusiv în cadrul termenilor și condițiilor de utilizare a instrumentului;

cupon valoric cu utilizare unică înseamnă un cupon valoric în cazul căruia locul livrării bunurilor sau al prestării serviciilor la care se referă cuponul valoric și TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute în momentul emiterii cuponului valoric;

cupon valoric cu utilizări multiple înseamnă un cupon valoric, altul decât un cupon valoric cu utilizare unică.

- Transferul cuponului valoric:

Fiecare transfer al unui cupon valoric cu utilizare unică efectuat de o persoană impozabilă care acționează în nume propriu se consideră a fi o livrare a bunurilor sau o prestare a serviciilor la care se referă cuponul valoric.

DE REŢINUT: Predarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor, în schimbul unui cupon valoric cu utilizare unică acceptat drept contrapartidă sau parte a contrapartidei de către furnizor/prestator, NU se consideră a fi o tranzacție independentă, pentru partea contrapartidei acoperită de cupon. Pentru partea contrapartidei care nu este acoperită de cuponul valoric cu utilizare unică se consideră că are loc o tranzacție independentă.

În cazul în care furnizorul/prestatorul bunurilor sau serviciilor nu este persoana impozabilă care, acționând în nume propriu, a emis cuponul valoric cu utilizare unică, se consideră că furnizorul/prestatorul a livrat bunurile sau a prestat serviciile la care se referă cuponul valoric către persoana impozabilă care a emis în nume propriu cuponul, la data la care este utilizat cuponul.

În cazul în care transferul unui cupon valoric cu utilizare unică este realizat de un intermediar – persoană impozabilă care acționează în numele altei persoane impozabile, transferul se consideră a fi livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor la care se referă cuponul valoric, efectuată de persoana impozabilă în numele căreia acționează intermediarul.

- Regimul de taxare: Predarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor, în schimbul unui cupon valoric cu utilizări multiple acceptat drept contrapartidă sau parte a contrapartidei de către furnizor/prestator, intră în sfera TVA potrivit art. 268, în timp ce fiecare transfer anterior al respectivului cupon valoric cu utilizări multiple nu intră în sfera TVA.

În cazul în care cuponul valoric cu utilizări multiple este transferat de o persoană impozabilă, alta decât persoana impozabilă care efectuează operațiunea în sfera TVA, orice prestare de serviciu care poate fi identificată, cum ar fi serviciile de distribuție sau de promovare, intră în sfera TVA.

- Locul operaţiunilor taxabile. Dispoziţiile privind locul prestării de servicii sunt completate, astfel:

- Cu privire la excepţia din Codul fiscal, potrivit căreia, pentru serviciile de telecomunicații, serviciile de radiodifuziune și televiziune şi serviciile furnizate pe cale electronică locul serviciilor este considerat a fi  locul unde beneficiarul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită, aceste prevederi NU se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită într-un singur stat membru;

sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în orice stat membru, altul decât statul membru în care este stabilit sau îşi are domiciliul stabil sau reședința obișnuită prestatorul;

valoarea totală, fără TVA, a prestărilor nu depășește, în anul calendaristic curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională și nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent.

- Atunci când, în cursul unui an calendaristic, pragul de 10.000 euro este depășit, se aplică de la momentul respectiv prevederile potrivit cărora locul serviciilor este considerat a fi  locul unde beneficiarul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită.

- Prestatorii menționați, care sunt stabiliți sau, dacă nu sunt stabiliți, își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în România au dreptul de a opta ca locul prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile în regim de excepţie, pe care le-am arătat mai sus. DE REŢINUT: Opțiunea se aplică pentru cel puțin doi ani calendaristici.

- Valoarea echivalentă în moneda națională a statelor membre a sumei de 10.000 euro se calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 2017/2.455 în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță. Pentru România, valoarea echivalentă în moneda națională este de 46.337 lei.

- Baza de taxare:

baza de impozitare aferentă livrării de bunuri sau prestării de servicii, pentru care a fost acceptat drept contrapartidă un cupon valoric cu utilizări multiple, este contravaloarea plătită pentru cuponul valoric sau, în lipsa informațiilor privind contravaloarea respectivă, valoarea monetară indicată pe cuponul valoric cu utilizări multiple sau în documentația aferentă, din care se scade cuantumul TVA aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate.

În cazul în care un cupon valoric cu utilizări multiple este acceptat drept contrapartidă parțială pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, la stabilirea bazei de impozitare este avută în vedere contravaloarea plătită pentru cuponul valoric sau, în lipsa informațiilor privind contravaloarea respectivă, valoarea monetară indicată pe cuponul valoric cu utilizări multiple sau în documentația aferentă, din care se scade cuantumul TVA aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate.

- Beneficiul regimului special:

Persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană înseamnă o persoană impozabilă care nu are sediul activității economice și nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene.

În cazul în care o persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană optează pentru regimul special și alege România ca stat membru de înregistrare, la data începerii operațiunilor taxabile, persoana respectivă trebuie să depună în format electronic o declarație de începere a activității la organul fiscal competent. Declarația trebuie să conțină următoarele informații: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa poștală, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul național de înregistrare fiscală, după caz, precum și o declarație prin care se confirmă că persoana nu și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul Uniunii Europene și nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia. Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare trebuie aduse la cunoștința organului fiscal competent, pe cale electronică.

- Facturarea

Facturarea face obiectul normelor aplicabile în statul membru în care este înregistrat prestatorul care utilizează unul dintre regimurile speciale menționate la art. 314 și 315.

Reglementarea, adăugată aici prin Legea nr. 60/2019 la Codul fiscal constituie o excepţie de la regula potrivit căreia pentru livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv prestării se consideră a fi în România, facturarea face obiectul prevederilor art 319. Pentru livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv prestării nu se consideră a fi în România, conform prevederilor art. 275 și 278, facturarea face obiectul normelor aplicabile în statele membre în care are loc livrarea de bunuri/prestarea de servicii.

De când se aplică reglementările privind cupoanele valorice

Prevederile privind Dispoziții comune livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii şi cele privind acceptarea drep contrapartida  a unui cupon valoric cu utilizări multiple se aplică numai cupoanelor valorice emise după intrarea în vigoare a Legii nr. 60/2019, respectiv 20 aprilie 2019.

Ai nevoie de Legea nr. 60/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu