15 Iulie, 2018

Şedinţa de Guvern din 9 octombrie 2013: acte normative adoptate

În cadrul şedinţei de Guvern din 9 octombrie au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE (se trimit Parlamentului)

Proiect de lege privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013;

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr.888/29.09.2004.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

Ordonanţă de urgenţă privind Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii.

HOTĂRÂRI

Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020;

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică;

Hotărâre privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006;

Hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviaţie;

Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, a unei părţi dintr-un imobil trecut în domeniul public al statului;

Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, a terenului retrocedat foştilor proprietari;

Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, precum şi transmiterea unei părţi din acesta, în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi;

Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2013;

Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultura;

Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2013, a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;

Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2013, a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;

Hotărâre privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate;

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;

Hotărâre pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova;

Hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov pentru realizarea proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Ilfov”;

Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea;

Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani;

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2013 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013;

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.583/2010 pentru aprobarea declasificării informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de Ministerul Apărării Naţionale anterior datei de 17 februarie 1972;

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena;

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013, pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;

Hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum naţional situat în intravilanul municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în administrarea Consiliului Local al municipiului Mediaş;

Hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr.556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări;

Hotărâre pentru modificarea HG nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu completările ulterioare;

Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011;

Hotărâre privind alocarea temporara pentru lunile octombrie si noiembrie ale anului 2013 a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

MEMORANDUMURI

Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei pentru implementarea proiectelor de asistenţă tehnică internaţională în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia;

Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kârgâze cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;

Memorandum cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice;

Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniile educaţiei, culturii, ştiinţei, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile;

Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţei medicale între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Irak;

Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de cooperare între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Peru în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale;

Memorandum cu tema: Aprobarea semnării celui de-al treilea Protocol adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010;

Memorandum cu tema: Aprobarea modificării Memorandumului de Înţelegere pentru implementarea Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia între România reprezentată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România în calitate de Autoritate de Management, Ministerul Finanţelor din România în calitate de Autoritate de Calificare, Autoritatea de Audit (din cadrul Curţii de Conturi a României) în calitate de Audit şi Republica Serbia, reprezentată de Guvernul Republicii Serbia (Biroul de Integrare Europeană din Republica Serbia) în calitate de Autoritate Naţională;

Memorandum cu tema: Implementarea Protocolului opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984.

Fara comentarii

Scrie un comentariu