26 Aprilie, 2019

Şedinţa de Guvern din 4 decembrie 2013: acte normative adoptate

În şedinţa săptămânală din data de 4 decembrie, Guvernul României a aprobat următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2044 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum de interes judeţean din domeniul public al oraşului Bragadiru si din administrarea Consiliului Local al oraşului Bragadiru în domeniul public al statului si in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investiţii Străine in vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri Naţionale Romania S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 – Centura Bucureşti-Domneşti” precum si declanşarea acestuia din categoria drumurilor de interes judeţean şi încadrarea in categoria funcţională a drumurilor de interes naţional;

• Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă;

• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile;

• Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

• Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, judeţul Satu Mare;

• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 484 din 17 iulie 2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 şi aprobarea unor limite de cheltuieli pentru finanţarea primei faze a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE” – SA aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli;

• Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Naţional SIS;

• Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;

• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi;

• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Chiojdu, judeţul Buzău;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi titlul 51 „ Transferuri între unităţi ale administraţiei publice„ pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Decretul Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;

• Memorandum cu tema: Aprobarea, organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării a 10 posturi vacante în cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională.

Fara comentarii

Scrie un comentariu