În şedinţa din 30 octombrie a Guvernului României au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Proiect de lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi ferate ”C.F.R”- S.A în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judeţul Cluj.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;
• Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;
• Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art.3, lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală;
• Hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor;
• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.565/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima Casă”;
• Hotărâre privind constituirea şi atribuţiile comisiilor de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile în cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale;
• Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria;
• Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului României nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara;
• Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Vaslui, judeţul Vaslui;
• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui;
• Hotărâre privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Inspectoratului de Stat pentru Construcţii – I.S.C. în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea altor acte normative;
• Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Bucureşti-Măgurele a unui Centru Internaţional pentru pregătire avansată şi cercetare în fizică, centru de categoria a II-a sub auspiciile UNESCO, semnat la 21 noiembrie 2012 la Paris;
• Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unui imobil situat în municipiul Oradea, judeţul Bihor şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii;
• Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Ocuparea unor posturi vacante la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;
• Memorandum cu tema: aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale-Direcţia Generală Organism Intermediar pentru implementarea Axei 2 din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (OIPOSCCE), Direcţia Organism Intermediar-Ministerul Educaţiei Naţionale (OIPOSDRU-MEN) şi Organism Intermediar Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (OIPOSDRU-CNDIPT), în condiţiile art.5 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile din subordinea, sub autoritatea sau coordonare Guvernului ori a ministerelor;
• Memorandum cu tema: Desemnarea Departamentului pentru Energie ca Autoritate Naţională Competentă responsabilă cu facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun, conform Regulamentului nr.374/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr.1364/2006 CE şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.713/2009, (CE) nr.714/2009 şi (CE) nr. 715/2009 (Regulamentul nr. 347/2013).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here