20 Februarie, 2018

Şedinţa de Guvern din 27 noiembrie 2013: acte normative adoptate

În şedinţa de Guvern din data de 27 noiembrie au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege privind ratificarea Acordului pentru facilitatea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013 şi a Memorandumului de Înţelegere între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013;

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului Intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 24 iunie 2013.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes”;

• Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind aprobarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

• Hotărâre privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale;

• Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800″ pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş;

• Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 14+860 şi Tronson 2 de la km 14+860 la km 17+500 şi Reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0+000 – km 3+600″;

• Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 66 Filiaşi – Petroşani km 0+000 – km 131+000, sector km 93+500 – km 126+000″;

• Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului;

• Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.19 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;

• Hotărâre privind alocarea temporara, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizarea ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management;

• Hotărâre privind modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale;

• Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C.ACTIVE CONEXE S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;

• Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES);

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov;

• Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Naţională “APELE ROMÂNE”, în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman;

• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;

• Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar pe bază de reciprocitate, semnat la Astana, la 27 iunie 2013;

• Hotărâre pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1376/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale;

• Hotărâre privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” în bugetul pe anul 2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Justiţiei;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Nota mandat privind negocierea Contractului de finanţare în valoare de 110 milioane EUR în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turkmenistan de cooperare ştiinţifică şi tehnologică;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii “Înţelegerii de colaborare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republica Kazahstan”;

• Memorandum cu tema: Aprobarea ocupării a 7 posturi vacante de execuţie de expert criminalist din ştatul de funcţii al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (instituţie subordonată Ministerului Justiţiei);

• Memorandum cu tema: Memorandum pentru aprobarea schimbului de scrisori în vederea includerii asistenţei pentru pregătirea următoarei perioade de programare 2014-2020 în cadrul Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene în România, semnat la Bucureşti, la 26 ianuarie 2012;

• Memorandum cu tema: Obţinerea avizului favorabil al Guvernului în vederea ocupării prin concurs/examen a 1124 posturi vacante din unităţile sanitare;

• Memorandum cu tema: Constituirea unei comisii de experţi pentru studierea situaţiei restaurării componentei sculpturale „Poarta Sărutului” din cadrul ansamblului sculptural „Constantin Brâncuşi” de la Târgu Jiu.

NOTE

• Notă cu tema: Necesitatea urgentării acţiunilor în vederea îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante;

• Notă privind formularea unui amendament la ordonanţa de urgenţă a Guvernului 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice referitor la munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale în domeniul sănătăţii.

Fara comentarii

Scrie un comentariu