21 Ianuarie, 2018

Şedinţa de Guvern din 27 august 2013: ce acte ar putea figura pe agendă?

Astăzi va avea loc şedinţa săptămânală a Guvernului României (ora 16:00). Mai jos puteţi consulta lista actelor normative care ar putea fi incluse pe agendă.

PROIECTE DE LEGE

Proiect de lege pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

PROIECTE DE ORDONANŢE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ

Proiect de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;

Proiect de ordonanţă privind reglementarea unor măsuri bugetare;

Proiect de ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Proiect de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Proiect de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

Proiect de ordonanţă pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud – Est European de Aplicare a Legii;

Proiect de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

Proiect de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind stabilirea serviciilor publice esenţiale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Român de Contragarantare;

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Timişoara – Lugoj”;

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000-km 184 +390″;

Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 382/2005 privind introducerea specificaţiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea ţesuturilor de origine animală;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar;

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.122/2006 privind azilul în România;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2013;

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov;

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman;

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupție pentru anul 2013;

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

MEMORANDUMURI

Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmisiei serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici;

Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii, prin schimb de note verbale, a unui Protocol de modificare a Acordului bilateral dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2004;

Memorandum cu tema: Aprobarea Mandatului delegaţiei României la lucrările Comisiei Mixte Interguvernamentale de colaborare economică şi tehnică româno-turce, Bucureşti, 10-11 septembrie 2013;

- Împuternicirea domnului ministru delegat pentru energie, Constantin Niţă, să semneze Protocolul Comisiei Mixte România – Turcia;

Memorandum cu tema: Elaborarea Planului Naţional Comun de Acţiune-cadru, pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar;

Memorandum cu tema: Sprijinul acordat de către România Republicii Moldova, pentru organizarea la Chişinău a Reuniunii Informale pregătitoare a Conferinţei Regionale pentru Europa (ERC) a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură/FAO, ce va avea loc la Bucureşti (1-4 aprilie 2014).

Fara comentarii

Scrie un comentariu