18 Decembrie, 2018

Şedinţa de Guvern din 26 august 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa din data de 26 august 2014, Guvernul României a adoptat următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014

• PROIECT DE LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

• PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

• PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

• PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii Farmaciei nr. 266/2008, republicată

ORDONANŢE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• ORDONANŢĂ privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

• ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

• ORDONANŢĂ pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

• ORDONANŢĂ pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor

• ORDONANŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC-SA în vederea achiziționării de autoturisme

• ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014

• HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru preşedintele României din anul 2014

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelului, dimensiunilor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru Preşedintele României din 2014

• HOTĂRÂRE privind modelul, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale, a modelului ştampilei de control a secţiilor de votare şi a modelului ştampilei cu menţiunea “VOTAT” care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din 2014

• HOTĂRÂRE privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din 2014

• HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al Comunei Foeni şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

• HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al Comunei Valcani şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

• HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al Comunei Comloşu Mare şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

• HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice

• HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru județul Tulcea

• HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru județul Bacău

• HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru județul Covasna

• HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 28 la HG nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș

• HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

• HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

• HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 55 la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

• HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului Vila nr.1, situat în oraşul Sângeorz-Băi, str.Trandafirilor nr.13A, judeţul Bistriţa-Năsăud, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, din domeniul public al statului în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud

• HOTĂRÂRE privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA în domeniul public al comunei Borca, judeţul Neamţ

• HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 910/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

• HOTĂRÂRE privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum de interes judeţean, situat în judeţul Covasna, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

• HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Predeal – Cristian + Racord”

• HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafaţă totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Varianta de ocolire Craiova Sud”

• HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a conductei Turburea-Turceni, aflată în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și aprobarea actului adițional nr. 6 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului național de transport al gazelor naturale și a activității de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – SA Mediaș, aprobat prin HG nr. 668/2002

• HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

• HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj-Club Sportiv “Viitorul” – Cluj-Napoca”

• HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române”-Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

• HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române ” prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară

• HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” , instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

• HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.II/19 la Hotărârea Guvernului nr.446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu

• HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate și autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează respectivele unități și a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume, cu modificările și completările ulterioare

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuilei pe anul 2014 al Regiei autonome ”Monetăria Statului” din subordinea Băncii Naţionale a României

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. ICTCM S.A Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

• HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

• HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale ”Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM ” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

• HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-S.A Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

• HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, precum şi darea în folosinţa gratuită a acestora Clubului Sportiv ”U-MOBITELCO” din Cluj-Napoca

• HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

• HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și promovarea exporturilor a unor sectoare de drum situate în comuna Agigea, județul Constanța, trecute în domeniul public al Statului și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-SA activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Memorandumului de Înţelegere privind Cadrul Instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei

• MEMORANDUM cu tema: Accelerarea măsurilor pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii necesare implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (PO AD)

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice al României şi Ministerul Mediului al Republicii Coreea privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre şi Ucraina

• MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului între România și Republica Populară Chineză în domeniul securității sociale

Sursa: Guvern | Foto: Free Images

Fara comentarii

Scrie un comentariu