18 Februarie, 2018

Şedinţa de Guvern din 25 septembrie 2013: lista actelor normative care ar putea figura pe agendă

Astăzi la ora 12:00 va începe şedinţa săptămânală a Guvernului României. Mai jos vă prezentăm lista actelor normative care ar putea fi incluse pe agendă.

PROIECTE DE LEGE

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic.

PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova)”.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit pentru populaţia din judeţele Galaţi şi Vaslui;

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr.4, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 mai 2013 şi la Londra la 29 mai 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005;

Proiect de hotărâre privind completarea art.4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.175/2010;

Proiect de hotărâre privind modificarea art.2, alin (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 669/2013 privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management;

Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I” – S.A., în calitate de Agenţie de Implementare a Proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora;

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.22 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;

Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Castelu şi Ostrov, judeţul Constanţa;

Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în Inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Național Lia Manoliu, precum şi actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”;

Proiect de hotărâre privind trimiterea fără plată a unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Agenţiei Funcţionarilor Publici;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1016 din 25 iunie 2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii din domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi a regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană;

Proiect de hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Teatrale „Neghiniţă” ca fiind de utilitate publică;

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Operei Naţionale Bucureşti;

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile, pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014;

Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale la titlu 10, „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Dezvoltării Rurale şi Alimentaţiei din Republica Elenă în domeniul agriculturii, semnat la Bucureşti, în data de 28 iunie 2011;

Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării şi schimbării denumirii unităţii de administrare;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976;

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a Unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă”.

MEMORANDUMURI

Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze;

Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria;

Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind statutul forţelor pe perioada de îndeplinire a contractului între Guvernul Republicii Portugheze, reprezentat de Ministerul Apărării Naţionale şi Guvernul României, reprezentat de Ministerul Apărării Naţionale prin Compania Naţională Romtehnica S.A, pentru vânzarea a 12 (douăsprezece) avioane F-16.

Fara comentarii

Scrie un comentariu