19 Ianuarie, 2018

Şedinţa de Guvern din 20 noiembrie 2013: acte normative adoptate

În şedinţa de Guvern din 20 noiembrie au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice, precum şi de înfiinţarea a Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.;

• Ordonanţă de urgenţă privind unele reglementari referitoare la cadrul financiar pentru fondul de participare JEREMIE.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2013;

• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;

• Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 540/1991 cu privire la stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru medicamentele de uz uman;

• Hotărâre privind completarea anexelor nr.1,2,3,4,5,7,8 şi 9 la Hotărârea Guvernului nr.1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul2013 pentru Compania Naţională “UNIFARM” S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii;

° Memorandum cu tema: reinvestirea profitului obţinut în anul 2013 de către Compania Naţionala Unifarm S.A. Bucureşti prevede reinvestirea profitului obţinut în anul 2013 în vederea finanţării unor proiecte de investiţii, respectiv modernizarea şi optimizarea capacităţilor specifice;

• Hotărâre privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET-S.A, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;

• Hotărâre privind modificarea Anexei la HG nr. 528 din 30 mai 2007 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” S.A.;

• Hotărâre privind alocarea temporara pentru lunile noiembrie si decembrie ale anului 2013 a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Manangement.;

• Hotărâre privind alocarea temporară pentru lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2013 a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE);

• Hotărâre pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti şi la Luxembourg în noiembrie 2013 şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE in România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008;

• Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 “Hrănirea planetei, energie pentru viaţă”, Milano, Italia;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cornetu, judeţul Ilfov;

• Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Fărău, Lunca Mureşului, Ocoliş şi Sâncel, judeţul Alba;

• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud;

• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Prejmer, judeţul Braşov;

• Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Birda, Pişchia, Şag şi Tomnatic, judeţul Timiş;

• Hotărâre privind modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita;

• Hotărâre de Guvern privind eliberări/numiri din funcţia de prefect şi/sau subprefect;

• Hotărâre privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a sectorului de drum judeţean DJ 111 km 3+237- km 4+550, situat în judeţul Ilfov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale;

• Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în domeniul public al judeţului Argeş şi în administrarea Consiliului Judeţean Argeş, precum şi declasarea acestuia din drum de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean;

• Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;

° Memorandum cu tema: Aprobarea demersurilor necesare în vederea relocării staţiei meteorologice Sebeş.

MEMORANDUMURI

° Memorandum cu tema: Masuri la nivel guvernamental in vederea implementării proiectului „Reabilitarea siturilor contaminate istoric în România -faza 1”;

° Memorandum privind ”Declaraţia comună a Guvernului României şi Guvernului Republicii Populare Chineze privind aprofundarea cooperării bilaterale în noile circumstanţe”;

° Memorandum cu tema: Aprobarea Protocolului între ANSVSA şi AQSIQ privind exportul de bovine pentru reproducţie în R.P Chineză;

° Memorandum cu tema: Aprobarea Protocolului ANSVSA şi AQSIQ privind exportul de carne de porc în R.P Chineză;

° Memorandum de înţelegere între Ministerul Economiei din România (Departamentul pentru Energie) şi Administraţia Naţională pentru Energie din R.P Chineză cu privire la cooperarea în proiecte de energie nucleară;

° Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural;

° Memorandum cu tema: Asigurarea de către România a Preşedinţiei în Exerciţiu a Procesului de Cooperare în Europa de Sud – Est (SEECP) în perioada iunie 2013-iunie 2014;

° Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţei medicale între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Irak;

° Memorandum cu tema: Organizarea de către România a seminarului Grupului Întrunit de Experţi pe Sănătate, Agricultură şi Alimentaţiei;

° Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind cooperarea în domeniile dezvoltare regională şi administraţie publică;

° Memorandum de înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor din Republica Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor;

° Memorandum cu tema: Aprobarea transmiterii sub forma darului manual, a unui bun mobil aparţinând domeniului privat al statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către Muzeul Militar al Forţelor Armate din Republica Slovenia;

° Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii;

° Memorandum cu tema: Formularea observaţiilor României în cauza C-438/13, BCR Leasing, cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare privind interpretarea art. 16 şi 18 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare;

° Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Gigel Paraschiv – în cadrul Departamentului pentru Energie, reprezentant al statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. Bucureşti;

° Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Maricel Popa – secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie la S.C. Hidroelectrica-Serv S.A.;

° Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Marius Alexandru Dunca – Vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, subsecretar de stat, în calitate de reprezentant al statului în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Complexului Energetic Oltenia S.A.;

° Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Marcel Bogdan Pandelică – subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie, în calitate de membru în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.D.F.E.E. Electrica S.A.;

° Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Gabriel Onaca – în cadrul Departamentului pentru Energie, reprezentant al statului în Adunarea Generală a Acţionarilor de la Societatea Comercială Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. Ploieşti;

° Memorandum de înţelegere între Guvernul României si Huawei Technologies Co. Ltd.;

° Memorandum cu tema: aprobarea participării domnului Dan Manolescu, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderilor Mici si Mijlocii S.A.-IFN;

° Memorandum cu tema: masuri propuse pentru continuarea procesului de pregatire si realizare a privatizării Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă S.A.;

° Memorandum cu tema: unele masuri privind cooperarea cu Republica Populară China în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare cu precădere în vederea realizării Unităţilor 3 si 4 de la CNE Cernavodă;

° Memorandum cu tema: unele masuri privind cooperarea cu Republica Populară Chineză în domeniul energetic în vederea realizării proiectului Cheap Tarniţa Lăpusteşti;

° Memorandum cu tema: unele masuri privind cooperarea cu Republica Populara Chineză în domeniul energetic în vederea realizării proiectului de tip „Green/Brown Field” pentru construirea unui grup energetic nou de minim 500 MW la Termocentrala Rovinari;

° Memorandum cu tema: unele masuri privind cooperarea cu Republica Populara Chineză în domeniul energetic în vederea realizării proiectului „Lucrări la Termocentrala Deva privind reabilitarea Grupului nr. 4 şi instalaţii de desulfurare pentru Grupurile nr. 3 si nr. 4” promovat de Societatea Complexul Energetic Hundoara S.A. (CEH).

Fara comentarii

Scrie un comentariu