23 Iulie, 2018

Şedinţa de Guvern din 12 iunie: ce acte normative ar putea figura pe agendă?

Şedinţa Guvernului României din această săptămână cuprinde o listă lungă de acte normative care ar putea fi incluse pe agendă. Iată care sunt acestea:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege pentru ratificarea “Acordului privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre”, semnat la 17 decembrie 2009 şi la Bruxelles;

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012;

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City, la 11 iunie 2012.

PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

• Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice;

• Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi a articolului II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina, semnat la Matrahaza, Ungaria, la data de 11 octombrie 2012, pentru aplicarea Acordului între Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2007;

• Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;

• Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României;

• Proiect de hotărâre privind organizarea Conferinţei “Identificarea avantajelor competitive ale unei destinaţii turistice-oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului României“, în data de 3 iulie 2013, precum şi a unei vizite de documentare pentru reprezentanţi mass media şi lideri de opinie, specializaţi în turism din străinătate, cu precădere din ţările membre ale Organizaţiei Mondiale pentru Turism, în perioada 2-8 iulie 2013;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare;

• Proiect de hotărâre pentru completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate;

• Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia în administrarea Tribunalului Alba aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei în administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu “Medium Term Notes”;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007;

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul din Muntenegru privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, semnat la Bucureşti, la data de 8 februarie 2013;

• Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea denumirilor, descrierilor tehnice şi adreselor, după caz, a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională “Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în vederea finalizării procedurilor de intabulare;

• Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

• Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”;

• Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15″;

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii “Reparaţii pod pe DN 1 km 115+347 peste torent la Posada“, Prahova;

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii “Consolidare şi reparaţii pod pe DN 15, km 358+315, peste pârâul Bistricioara la Gârleni“, judeţul Bacău;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Giroc, Ghiroda, Periam, Uivar şi Variaş, judeţul Timiş;

• Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, în domeniul public al oraşului Băile Govora şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Băile Govora;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizare ecluze-echipamente şi instalaţii”;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa“;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 ŞI DN 2-A2″.

BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “AVIOANE CRAIOVA”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale”-S.A. Giurgiu aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

° Memorandum cu tema: Aprobarea majorării numărului de personal prognozat la finele anului în condiţiile extinderii activităţii şi în mod corespunzător a cheltuielilor salariale la Compania Naţională “Administraţia Porturilor Fluviale” – S.A. Giurgiu.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterala, între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federative Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018;

• Memorandum cu tema: Încheierea unui acord cu partea bulgară, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unui punct de trecere a frontierei româno-bulgare între localităţile Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria);

• Memorandum cu tema: Informare cu privire la rezultatele negocierilor preliminare cu reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale din Portugalia şi ai autorităţilor guvernamentale ale Statelor Unite ale Americii şi aprobarea procedurii specifice pentru achiziţia produselor şi serviciilor de la Guvernul Republicii Portugheze şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, destinate realizării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza I a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene”;

• Memorandum cu tema: Mandatul delegaţiei române la cea de a doua sesiune a Comisiei mixte româno-sârbă de cooperare economică;

• Memorandum cu tema: Mandatul delegaţiei române la lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei Mixte guvernamentale România-Slovenia de cooperare economică – Ljubljana, 20-21 iunie 2013;

• Memorandum cu tema: Mandatul pentru reluarea negocierilor cu partea ucraineană în vederea recuperării cheltuielilor efectuate de România în cadrul participării la construirea Combinatului Minier de Îmbogăţire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog (Ucraina);

• Memorandum cu tema: Iniţierea procedurilor privind construcţia şi operarea interconectării Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova) Straseni (Republica Moldova) formată din LEA 400 kV Iaşi-Ungheni-Straseni şi staţia “Back-to-Back” Ungheni;

• Memorandum cu tema: Aprobarea modalităţii de continuare a procedurii de valorificare a activelor companiei S.C. AVERSA S.A. Bucureşti;

• Memorandum cu tema: Includerea spre rambursare din POST a proiectelor finanţate din BEI/BER/Buget de stat;

• Memorandum cu tema: Aprobarea desemnării unui consilier coordonator al campaniei de candidatură a României la Comitetul Patrimoniului Mondial – UNESCO;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de Cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Socialistă Vietnam;

• Memorandum cu tema: Implementarea Protocolului opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptate la New York la 10 decembrie 1984;

• Memorandum cu tema: Aprobare pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unei convenţii între România şi Republica Camerun pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu