21 Februarie, 2018

Şedinţa de Guvern din 12 iunie: acte normative adoptate

Ieri a avut loc şedinţa săptămânală a Guvernului, aşa că în continuare vă prezentăm principalele acte normative care au fost adoptate:

PROIECTE DE LEGE (se trimit Parlamentului)

• Proiect de lege pentru ratificarea “Acordului privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre”, semnat la 17 decembrie 2009 şi la Bruxelles;

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012;

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City, la 11 iunie 2012.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice;

• Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a corupţiei;

• Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

• Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi a articolului II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;

• Hotărâre privind aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina, semnat la Matrahaza, Ungaria, la data de 11 octombrie 2012, pentru aplicarea Acordului între Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2007;

• Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;

• Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României;

• Hotărâre privind organizarea Conferinţei “Identificarea avantajelor competitive ale unei destinaţii turistice-oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului României“, în data de 3 iulie 2013, precum şi a unei vizite de documentare pentru reprezentanţi mass media şi lideri de opinie, specializaţi în turism din străinătate, cu precădere din ţările membre ale Organizaţiei Mondiale pentru Turism, în perioada 2-8 iulie 2013;

• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare;

• Hotărâre pentru completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011;

• Hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate;

• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu “Medium Term Notes”;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007;

• Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul din Muntenegru privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, semnat la Bucureşti, la data de 8 februarie 2013;

• Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov”, tronsonul Bucureşti-Ploieşti;

• Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15″;

• Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii “Reparaţii pod pe DN 1 km 115+347 peste torent la Posada“, Prahova;

• Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii “Consolidare şi reparaţii pod pe DN 15, km 358+315, peste pârâul Bistricioara la Gârleni“, judeţul Bacău;

• Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură;

• Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizare ecluze-echipamente şi instalaţii”;

• Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa“;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 ŞI DN 2-A2″;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în primăvara anului 2013 la lucrările de gospodărire a apelor aferente unui obiectiv din domeniul public al statului;

• Hotărâre privind nivelul şi aplicarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) – Vidin (Republica Bulgaria ), în conformitate cu prevederile Acordului încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013 şi ratificat prin Legea nr. 166/2013.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterala, între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federative Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018;

• Memorandum cu tema: Încheierea unui acord cu partea bulgară, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unui punct de trecere a frontierei româno-bulgare între localităţile Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria);

• Memorandum cu tema: Informare cu privire la rezultatele negocierilor preliminare cu reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale din Portugalia şi ai autorităţilor guvernamentale ale Statelor Unite ale Americii şi aprobarea procedurii specifice pentru achiziţia produselor şi serviciilor de la Guvernul Republicii Portugheze şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, destinate realizării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza I a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene”;

• Memorandum cu tema: Mandatul delegaţiei române la cea de a doua sesiune a Comisiei mixte româno-sârbă de cooperare economică;

• Memorandum cu tema: Mandatul delegaţiei române la lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei Mixte guvernamentale România-Slovenia de cooperare economică – Ljubljana, 20-21 iunie 2013;

• Memorandum cu tema: Mandatul pentru reluarea negocierilor cu partea ucraineană în vederea recuperării cheltuielilor efectuate de România în cadrul participării la construirea Combinatului Minier de Îmbogăţire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog (Ucraina);

• Memorandum cu tema: Iniţierea procedurilor privind construcţia şi operarea interconectării Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova) Straseni (Republica Moldova) formată din LEA 400 kV Iaşi-Ungheni-Straseni şi staţia “Back-to-Back” Ungheni;

• Memorandum cu tema: Aprobarea modalităţii de continuare a procedurii de valorificare a activelor companiei S.C. AVERSA SA Bucureşti;

• Memorandum cu tema: Aprobarea desemnării unui consilier coordonator al campaniei de candidatură a României la Comitetul Patrimoniului Mondial – UNESCO;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de Cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Socialistă Vietnam;

• Memorandum cu tema: Implementarea Protocolului opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptate la New York la 10 decembrie 1984;

• Memorandum cu tema: Aprobare pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unei convenţii între România şi Republica Camerun pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital;

• Memorandum cu tema: Aprobarea suplimentarii numărului de personal la C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Fabrica de Arme Cugir SA.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu