20 Aprilie, 2019

Şedinţa de Guvern din 11 decembrie 2013: acte normative adoptate

În şedinţa săptămânală din data de 11 decembrie, Guvernul României a adoptat mult mai multe acte normative decât de obicei.

Iată lista principalelor acte normative adoptate:

PROIECTE DE LEGE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”;

• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;

• Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut la alin (1) al art.56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;

• Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

• Proiectul Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole;

• Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri bugetare;

• Proiect de lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi pentru stabilirea altor măsuri;

• Proiect de lege privind economia socială;

• Proiect de lege privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă;

• Proiect de lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice;

• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicat;

• Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată de România prin Legea nr. 389/2006;

• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;

• Proiect de lege pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

• Proiect de lege pentru ratificarea ”Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la 25 şi 30 aprilie 2007”, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg;

• Proiect de lege privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţia MSC .266 (84) a Comitetului de siguranţă maritimă, la Londra la 13 mai 2008;

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak , pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012;

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte şi America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012;

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte şi Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator, la 30 aprilie 2013;

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi Statele Sale Membre, pe de o parte şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2012;

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi Statele Sale Membre, pe de o parte şi Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh, la 11 iulie 2012;

• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre pentru aprobarea “Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2013″;

• Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;

• Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Pârscov, judeţul Buzău;

• Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Suceava;

• Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Bacău;

• Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020 şi a Planului de Acţiuni pe perioada 2013-2020 pentru implementarea Strategiei;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional “Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”;

• Hotărâre privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014;

• Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;

• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare;

• Hotărâre privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar;

• Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ”Prof.Dr.G.K. Constantinescu”;

• Hotărâre pentru modificarea literei b) a articolului 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.404 din 18 noiembrie 2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească;

• Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

• Hotărâre privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii;

• Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură;

• Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;

- Memorandum cu tema: numărul de personal şi indicatorii economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat/consolidat pentru anul 2013 al Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A.;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Grup” – S.A. aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Oltenia” – S.A. aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;

• Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 şi nr. 547/2012, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic;

• Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “CONVERSMIN” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “IOR” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerul Economiei;

- Memorandum cu tema: numărul de personal prevăzut pentru anul 2013 în bugetul de venituri şi cheltuieli al SC ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA;

• Hotărâre privind suplimentarea cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, aprobat prin Legea nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.106/22.02.2013, cu sumele necesare achitării drepturilor salariale prin titluri executorii, conform prevederilor OUG nr.71/2009 şi ale OG 71/23.08.2013;

• Hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

• Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România;

• Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Lucrări de consolidare a falezelor în zona Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2007;

• Hotărâre pentru modificarea prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină;

• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1497/2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029;

• Hotărâre pentru aprobarea Planului de management al Parcului natural Porţile de Fier;

• Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;

• Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014-2020;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare al Programului operaţional sectorial de mediu 2007-2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia;

• Hotărâre privind aprobarea Acordului între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare, semnat la Chişinău, la 13 septembrie 2012;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

• Hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006;

• Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

• Hotărâre pentru aprobarea încetării calităţii de membru a Inspectoratului General al Poliţiei Române, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, la Organizaţia Companiilor Europene de Transport Feroviar şi Autorităţilor Poliţieneşti (COLPOFER);

• Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti;

• Hotărâre pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

• Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 şi 23 septembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005;

• Hotărâre pentru aprobarea Amendamentelor convenite prin scrisorile semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de Finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 şi la Contractul de Finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici – Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005;

• Hotărâre privind modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

• Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr.1177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004;

• Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.190/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale ”Administraţia Porturilor Maritime”-S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

• Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.218/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale ”Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

• Hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012;

• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.494/2006 privind echipamentul maritim;

• Hotărâre pentru modificarea şi înlocuirea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.185/1994 privind acordarea alocaţiei zilnice de hrană pentru personalului navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave;

• Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.1105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Anexei VI ”Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL);

• Hotărâre pentru aprobarea actelor adiţionale nr.2 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.74/2012;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului;

• Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală;

• Hotărâre pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013, pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;

• Hotărâre privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unor unităţi de învăţământ special precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe şi municipiul Bucureşti;

• Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională la titlul “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

• Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

• Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de coordonare pentru asigurarea sprijinului naţiunii gazdă pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României de către forţele armate străine şi funcţionarea acestuia la instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război;

• Hotărâre pentru declararea de interes național a candidaturii României la organizarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020;

• Hotărâre privind aprobarea şcolarizării anuale a 20 de persoane din Republica Moldova în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu – Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

• Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru, semnat la Bucureşti, la 19 noiembrie 2013;

• Hotărâre privind virarea creditelor de angajament alocate la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” în bugetul pe anul 2013 între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei;

• Hotărâre privind reglementarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice Autorităţii Electorale Permanente şi filialelor acesteia;

• Hotărâre pentru stabilirea zilelor de 27, 31 decembrie 2013 și 3 ianuarie 2014 ca zile libere.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite privind desfăşurarea unui program de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei nemijlocite în cadrul Centrului de Excelenţă pentru protecţie şi securitate al Serviciului de Protecţie şi Pază;

• Memorandum cu tema: Încheierea prin schimb de scrisori a unui Acord în formă simplificată pentru prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2014 a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti, la 26 noiembrie 1992;

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de schimburi în domeniile culturii, artei, ştiinţei şi educaţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran;

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba privind eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii India;

• Memorandum cu tema:Aprobarea iniţierii pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Autoritatea Naţională Palestiniană cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice;

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de aplicare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone vizând colaborarea în domeniul ştiinţei, învăţământului şi culturii;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Israel;

• Memorandum cu tema: Obiectivele naţionale de dezvoltare durabilă, stabilite cu ocazia reuniunilor lunare, de la sediul MAE, ale Grupului de lucru interministerial în vederea promovării în cadrul viitoarelor negocieri de la ONU-New York;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de cooperare în domeniile învăţământului superior şi formării profesionale între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului Superior şi Formării din Republica Africa de Sud pentru perioada 2014-2019;

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului Superior din Regatul Arabiei Saudite;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană şi a Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană;

• Memorandum cu tema: Numărul de personal prognozat pentru anul 2013 la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în condiţiile extinderii activităţii prin preluarea a 280 de salariaţi aferenţi CTE Chişcani-Brăila;

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării “Protocolului Suplimentar la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene”;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Amendamentului nr.1 la Memorandumul de înţelegere între Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, Ministerul Apărării din Republica Croaţia, Ministerul Apărării din Georgia şi Ministerul Apărării din România privind înfiinţarea şi sprijinul unei unităţi multinaţionale logistice integrate cu specific de geniu pentru infrastructură de logistică (IEL MILU), semnat la Bruxelles la 7 noiembrie 2007;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;

• Memorandum cu tema: SFC2014 – Sistemul Informatic pentru Gestionarea Comună a Fondurilor Europene 2014 (Shared Fund Management Common IT System for the new programming period 2014-2020);

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniul culturii între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Muntenegru.

Lista completă a actelor normative adoptate este accesibilă AICI.

Sursa: Guvernul României | Foto: Sxc.hu

Fara comentarii

Scrie un comentariu