22 Martie, 2019

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 26 iunie: proiecte de lege adoptate

În şedinţa din 26 iunie, Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de Cameră decizională, o serie de 37 de proiecte de lege.

Acestea sunt:

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

• Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor;

• Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării;

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei “Delta Dunării”;

• Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 30 din Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică;

• Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 136,655mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A. a obiectivului de interes naţional “Autostrada Timişoara-Lugoj”;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2013 privind modificarea Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2012 pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă” şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului “Prima casă”;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene;

• Proiect de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2013 pentru modificarea şi completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărîrilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2013 pentru completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fodurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare;

• Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

• Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonnţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz. precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar;

• Proiect de Lege pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene”.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu