19 Februarie, 2018

Se reactualizează tarifele pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare

Potrivit ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.120/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 542 din 1 august a.c., în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ se vor reactualiza tarifele anuale de livrare şi tarifele de prestaţii de servicii, publicate, cu modificarea corespunzătoare a contractelor sau a actelor adiţionale existente.

Ordinul MADR aprobă noile Norme metodologice care reglementează modul de stabilire a structurii tarifelor pentru livrarea apei pentru irigaţii şi a tarifului anual, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale şi termenul de achitare de către beneficiari a tarifului anual.

Ca procedură, până la data de 31 iulie a fiecărui an, unităţile specializate ale Administraţiei Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare au obligaţia să calculeze valoarea tarifului anual şi a tarifului de livrare a apei pentru irigaţii pentru anul următor sau reactualizează cuantumul tarifelor valabile pentru anul în curs. Consiliile de unitate de administrare supraveghează aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice şi concordanţa valorilor tarifelor pentru serviciile de irigaţii cu parametrii specifici fiecărei amenajări de irigaţii şi avizează necesarul de lucrări de întreţinere şi reparaţii, precum şi cuantumul calculat sau reactualizat al tarifelor. După executarea lucrărilor, consiliile de unitate de administrare avizează recepţia acestora.

Tarifele astfel calculate se transmit unităţii centrale a Administraţiei până la data de 10 august a fiecărui an.

Până la data de 15 august a fiecărui an, directorul general al Administraţiei supune aprobării consiliului de administraţie valoarea tarifelor calculate şi structura tarifelor pentru serviciile de irigaţii, care le aprobă în termen de 5 zile de la data primirii propunerii. Cuantumul tarifului anual şi al tarifului de livrare a apei pentru irigaţii aprobat se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigaţii al anului următor. După avizarea de către consiliile de unitate de administrare şi aprobarea de către consiliul de administraţie al Administraţiei a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigaţii sau după aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la aprobare. Tarifele pentru serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din sistemele de irigaţii din administrarea Administraţiei, care nu au fost transmise organizaţiilor şi federaţiilor, nu sunt cuprinse în contractele multianuale.

În cazul în care consiliul de administraţie al Administraţiei nu aprobă tarifele pentru sezonul de irigaţii al anului următor şi astfel nu se îndeplineşte obligaţia de publicare a cuantumului tarifelor în termenul prevăzut, rămân valabile tarifele practicate de Administraţie pentru sezonul de irigaţii al anului curent.

Contractul multianual cu organizaţia/federaţia nou înfiinţată se încheie pentru o durată de 3 ani, după care poate fi prelungit cu acordul părţilor succesiv pe durate de 5 ani. Pentru organizaţiile care au contract multianual, acesta poate fi prelungit cu acordul părţilor pe perioade de 5 ani prin act adiţional sau prin încheierea unui nou contract.

Contractul multianual sau actul adiţional pentru sezonul de irigaţii al anului următor se încheie în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea sau comunicarea tarifelor calculate, dar nu mai târziu de 15 septembrie anul curent. În cazul în care tarifele se reactualizează în cursul sezonului de irigaţii, actul adiţional la contractul multianual se încheie în termen de 5 zile lucrătoare.

În sezonul de irigaţii în curs, până la data de 31 martie a anului curent se pot încheia contractele sau actele adiţionale privind livrarea apei pentru irigaţii, pe bază de contracte sezoniere şi pe bază de contracte de prestări de servicii în amenajările de irigaţii sau părţi de amenajări de irigaţii a căror infrastructură nu s-a transmis organizaţiilor, conform legii.

Beneficiarii plătesc avansul la tariful anual aferent fiecărui punct de livrare a apei pentru irigaţii prevăzut în contractul multianual, în cuantum de 20%, iar diferenţa în tranşe lunare. În cazul în care beneficiarul nu plăteşte avansul la tariful anual sau tranşa lunară contractul se suspendă până la achitarea restanţelor.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor de punere în funcţiune a unei amenajări de irigaţii ca urmare a neplăţii integrale de către beneficiari a cuantumului tarifului anual, Administraţia restituie beneficiarilor diferenţa dintre sumele plătite şi cheltuielile Administraţiei pentru asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de irigaţii, epuismentul şi consumul de energie electrică, lucrările executate, asigurarea utilităţilor, impozitele şi taxele prevăzute de lege. Diferenţa poate fi compensată cu celelalte obligaţii existente ale beneficiarilor faţă de Administraţie. De asemenea, se restituie sumele pentru contravaloarea lucrărilor neexecutate sau nerecepţionate prevăzute a fi finanţate din tariful anual.

În cazul în care, pe parcursul executării contractului multianual sau sezonier, încetează livrarea apei pentru irigaţii datorită unor catastrofe naturale, inundaţii, cutremure, revolte, tulburări de masă sau orice alte situaţii ori cauze care sunt independente de voinţa părţilor care invocă existenţa unei situaţii de forţă majoră sau din motive tehnice ori ca urmare a efectelor unor acte normative sau a înţelegerii părţilor, Administraţia va solicita beneficiarului plata serviciului în limita cantităţii de apă livrate până la survenirea cazului de încetare a prestării acestui serviciu.

*

La data intrării în vigoare a acestui act normativ se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.1.231/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, publicat în Monitorul Oficial nr. 70/2006.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu