23 Februarie, 2018

Se pregătesc modificări la Codul fiscal!

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, promovat de Ministerul Finanţelor Publice, propune modificări şi completări la Codul fiscal pe teme de interes cum sunt impozitarea IMM-urilor, limitarea dreptului de deducere a TVA pentru achiziţia de autoturisme, marcarea produselor energetice şi altele.

Sintetizăm, succint, principalele elemente de noutate propuse, pe structura din Codul fiscal.

IMPOZITUL PE PROFIT

Reflectarea participaţiei minime la capitalul social al unei persoane juridice din alt stat membru. Se prevede formularea potrivit căreia, după data aderării României la Uniunea Europeană sunt, de asemenea, neimpozabile şi dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, dacă persoana juridică română deţine minimum 10% din capitalul social al unei persoane juridice situate într-un alt stat membru (în forma actuală, această dispoziţie prevede obligaţia de a deţine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009).

Dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine din alte state membre, societăţi-mamă, care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre. Se introduce condiţia ca persoana juridică străină să deţină minimum 10% din capitalul social al unei persoane juridice situate într-un alt stat membru, faţă de textul actual care prevede condiţia de deţinere minimum 15% din capitalul social al filialei dintr-un stat membru, respectiv o participare minimă de 10%, începând cu data de 1 ianuarie 2009.

Cheltuieli deductibile. Sfera de aplicare a prevederilor care limitează dreptul de deducere a cheltuielilor privind combustibilul se propune a fi extinsă şi asupra altor cheltuieli aferente vehiculelor respective cum ar fi: servicii de reparaţii, întreţinere, piese de schimb etc. Se propune ca deducerea limitată a acestor cheltuieli să nu se aplice în cazul în care vehiculele respective sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii economice a contribuabilului.

Transferul creanţelor neperformante din sectorul bancar. Se propune acordarea unei deduceri la calculul profitului impozabil, prin intermediul provizioanelor fiscale, pentru contribuabilii cesionari care achiziţionează aceste creanţe, în vederea recuperării. Prin urmare, vor fi deductibile cheltuielile cu ajustările pentru deprecierea creanţelor preluate, în limita diferenţei dintre valoarea nominală a creanţei preluate şi preţul de achiziţie al acesteia, după îndeplinirea unor condiţii specifice provizioanelor fiscale, legate de înregistrarea pe venituri a creanţelor respective, de neexistenţa unor  relaţii de afiliere sau de perioada de înregistrare.

IMPOZITUL PE VENIT

Deductibilitatea cheltuielilor cu maşinile. Se prevede extinderea sferei de aplicare a limitării deductibilităţii cheltuielilor aferente vehicule rutiere motorizate (faţă de prevederile actuale care sunt aplicabile numai în cazul cheltuielilor privind combustibilul), şi asupra celorlalte cheltuieli aferente acestora, în cazul în care vehiculele respective nu sunt utilizate exlusiv în scopul desfăşurării activităţii, în anumite condiţii.

ATENŢIE: Se precizează excluderea de la aplicarea deducerii limitate a cheltuielor a celor privind

amortizarea.

Se revizuiesc categoriile de vehicule rutiere motorizate pentru care sunt deductibile integral cheltuielile aferente, efectuate în cadrul activităţii independente, în scopul realizării de venituri. Potrivit proiectului de act normativ, aceastea ar urma să fie:

- vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie

şi servicii de curierat;

- vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

- vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile

de taximetrie;

- vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea

către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;

- vehiculele utilizate ca marfuri în scop comercial.

● Se elimină obligaţia contribuabilului privind determinarea câştigului net trimestrial/pierderii nete trimestriale din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Se elimină obligaţia contribuabilului de a calcula şi vira impozitul reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil, pe baza declaraţiei de impunere trimestrială.

Contribuabilul are obligaţia de determinare a câştigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv. Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, depusă conform prevederilor art.83 Cod fiscal.

● Se instituie obligaţia fiecărui intermediar, societate de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alt plătitor de venit, după caz, la fiecare tranzacţie, de a calcula, reţine şi vira impozitul reprezentând plata anticipată în contul impozitului anual datorat, prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. Impozitul calculat şi reţinut la sursă se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

● Se elimină obligaţia contribuabilului de a depune declaraţia de impunere trimestrială completată pentru câştigul net determinat/pierderea netă determinată la sfârşitul fiecărui trimestru, generat/generată de tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Deducere TVA. România a fost autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la prevederile Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte limitarea dreptului de deducere a TVA aferente achiziţiei, închirierii sau leasingului de autoturisme care nu sunt utilizate exlusiv în scopul desfăşurării activităţii economice, precum şi a cheltuielilor legate de acestea. Anumite tipuri de autoturisme se exclud din domeniul de aplicare a măsurii privind limitarea deducerii, dată fiind natura lor sau tipul de activitate pentru care sunt folosite, utilizarea lor în alte scopuri decât cele legate de activitatea economică fiind considerată neglijabilă.

Faţă de prevederile actuale, sfera de aplicare a limitării dreptului de deducere a TVA se va extinde şi asupra închirierii, leasingului şi a altor cheltuieli legate de vehiculele respective cum ar fi servicii de reparaţii, întreţinere, piese de schimb ş.a. pentru a asigura un tratament

unitar tuturor cheltuielilor aferente autoturismelor care intră sub incidenţa limitării deducerii TVA. Pe de altă parte, spre deosebire de prevederile actuale, limitarea dreptului de deducere a TVA nu se aplică în cazul în care vehiculele respective sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii economice a persoanei impozabile.

Plafonul de scutire pentru IMM-uri. Consiliul Uniunii Europene a autorizat România să majoreze plafonul de scutire pentru mici întreprinderi de la 35.000 la 65.000 de euro, respectiv de la 119.000 lei la 220.000 lei. Măsura vizează implementarea acestei derogări în legislaţia naţională şi introducerea unor prevederi tranzitorii, astfel încât să conducă la reducerea numărului persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea îmbunătăţirii administrării fiscale a acestor persoane şi combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale. Pe de altă parte, măsura are ca efect simplificarea obligaţiilor în materie de TVA ale persoanelor impozabile care realizează o cifră de afaceri anuală inferioară plafonului de 220.000 lei, având în vedere că acestea nu mai au obligaţia depunerii de deconturi de TVA.

Scoaterea din evidenţe a persoanelor impozabile care nu au un comportament fiscal adecvat sau nu desfăşoară activităţi economice. Se prevede modificarea prevederilor legale astfel încât să poată fi scoase din evidenţă persoanele impozabile care nu depun deconturi de TVA sau depun deconturi în care nu au fost evidenţiate nici achiziţii de bunuri/servicii, nici livrări de bunuri/prestări de servicii pe o perioada de 6 luni sau 2 trimestre, consecutive, chiar şi din semestre calendaristice diferite.

ACCIZE ŞI ALTE TAXE SPECIALE

● Se introduce obligaţia marcării şi colorării păcurei şi a produselor energetice asimilate din punct de vedere al accizelor acesteia, în vederea diminuării evaziunii fiscale din domeniul produselor energetice. Proiectul de act normativ prevede ca pe teritoriul naţional să nu se mai utilizeze, transporte, deţină în afara antrepozitului fiscal sau să nu se mai comercializeze, produse tip păcură, fără a fi marcate şi colorate.

ATENŢIE: În condiţiile în care se constată prezenţa acestor produse fără a fi marcate şi colorate, se va proceda la stabilirea ca obligaţie de plată a unei accize la nivelul motorinei.

Totodată, în situaţia în care se constată utilizarea sau comercializarea acestor produse drept carburanţi pentru motor, se va aplica de asemenea nivelul accizelor pentru motorină.

Pentru aplicarea unui tratament nediscriminatoriu, marcarea şi colorarea acestor produse va fi obligatorie atât pentru produsele din producţia internă, cât şi pentru produsele provenite din achiziţii intracomunitare sau din import.

Produsele energetice de tipul păcurei şi cele asimilate acesteia nu sunt supuse marcării şi colorării atunci când sunt:

− destinate exportului şi livrărilor intracomunitare. În această situaţie, livrarea şi circulaţia produselor energetice de tipul păcurei se va efectua doar sub supraveghere fiscală;

− livrate către sau de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

În ceea ce priveşte stocurile de produse tip păcură existente pe piaţă la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, există obligaţia inventarierii acestora, precum şi a supravegherii circulaţiei şi consumului până la epuizarea stocurilor.

De asemenea, se reglementează şi regimul deplasărilor intracomunitare, din şi spre ţări terţe, precum şi a celor care au loc doar pe teritoriul naţional sau în tranzit şi care au fost iniţiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ. În aceste situaţii, nu se aplică obligativitatea marcării şi colorării produselor tip păcură, însă deplasările vor fi realizate sub supraveghere fiscală până la locul de destinaţie sau până părăsesc teritoriul naţional.

Totodată, se prevede că durata deplasărilor iniţiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, cu excepţia deplasărilor în regim suspensiv de accize, nu poate fi mai mare de 92 de zile.

INFRACŢIUNI

Pentru reducerea fenomenului de evaziune fiscală cu produse energetice, se propune incriminarea ca infracţiuni a următoarelor fapte:

- eliberarea pentru consum, deţinerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora, nemarcate şi necolorate sau marcate şi colorate necorespunzător, cu excepţiile prevăzute de lege;

- marcarea şi/sau colorarea produselor energetice cu alte substanţe decât cele prevăzute la titlul VII;

- utilizarea de substanţe şi procedee care au ca efect neutralizarea totală sau parţială a colorantului şi/sau marcatorului utilizaţi la marcarea şi colorarea produselor energetice, prevăzuţi la titlul VII.

Săvârşirea acestor infracţiuni se va pedepsi cu închisoare de la 1 an la 4 ani.

PROCEDURI FISCALE

● Prin completarea art. 115 din Codul de procedură fiscală se propune o regulă specială de stingere a obligaţiilor fiscale, respectiv stingerea potrivit destinaţiei subvenţiei, indiferent dacă plata este efectuată din subvenţie sau din veniturile proprii. În acest sens se asigură respectarea condiţiilor în care instituţiile europene competente au aprobat ajutorul de stat.

EŞALONĂRI LA PLATĂ

● Prin proiectul de ordonanţă de urgenţă se propune abrogarea prevederilor care excludeau din sfera eşalonării obligaţiile fiscale de a căror plată depinde acordarea sau menţinerea unei autorizaţii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii, şi amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu