21 Februarie, 2018

Se modifică reglementările privind activitatea notarială

Parlamentul a adoptat Legea nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată în 2011 şi recent modificată şi completată prin Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Legea nr. 77 la care ne referim va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

Legea notarilor publici şi a activităţii notariale se va republica, cu o nouă numerotare a textelor, iar în termen de 120 de zile de la republicare Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor elabora regulamentul de aplicare a acestei legi.

Facem, mai jos, o sumară trecere în revistă a principalelor modificări şi completări aduse de actul normativ menţionat.

Formele de exercitare a funcţiei de notar public: birou individual şi societate profesională.

Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă şi, după caz, forţa executorie prevăzute de lege.

Actele şi procedurile notariale pe care le îndeplineşte notarul au fost modificate, astfel că semnalăm:

- autentificarea înscrisurilor (În forma actuală, textul prevede autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat);

- darea de dată certă înscrisurilor (în forma actuală textul vorbeşte despre darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi);

- primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial (noua formulare este mai extinsă decât cea actuală care prevede numai primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate de părţi);

- se adaugă activităţi noi, astfel: activităţi fiduciare, în condiţiile legii; numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special; înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat; certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultatelor acestora; procedura divorţului, în condiţiile legii; lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor; orice alte operaţiuni prevăzute de lege.

● Se modifică şi excepţiile de competenţă generală ale notarului public în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

Secretarii consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părţilor, legalizarea copiilor de pe înscrisuri, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură privată.

● Până la data de 31 martie a fiecărui an, Consiliul Uniunii are obligaţia să întocmească tabloul anual al notarilor publici şi să îl publice în Monitorul Oficial al României, Partea I. Tabloul anual al notarilor publici se actualizează permanent, pe baza datelor furnizate de către Camere, se comunică Ministerului Justiţiei şi se postează pe pagina de internet a Uniunii.

În circumscripţia fiecărei curţi de apel funcţionează câte o Cameră, cu personalitate juridică. Sediul fiecărei Camere este prevăzut în anexa la lege. La nivelul fiecărui judeţ din circumscripţia Camerei funcţionează cel puţin un sediu secundar al acesteia.

Pe lângă Camere se pot constitui şi pot funcţiona curţi de arbitraj. Curtea de arbitraj este o instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, care funcţionează pe lângă Camera Notarilor Publici şi care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Activitatea curţilor de arbitraj de pe lângă Camere se desfăşoară conform prevederilor Codului de procedură civilă, Regulamentului de organizare şi funcţionare şi Regulilor de procedură arbitrală stabilite de către Camere în baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.

Curtea de arbitraj poate soluţiona numai litigii izvorâte din actele şi procedurile notariale.

● În vederea administrării registrelor naţionale notariale (nominalizate la sfârşitul acestei prezentări), în cadrul şi sub autoritatea Uniunii se înfiinţează, se organizează şi funcţionează Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN), ca entitate cu personalitate juridică, în condiţiile stabilite prin regulamentul propriu, aprobat de Biroul executiv al Consiliului Uniunii. CNARNN asigură administrarea, organizarea şi funcţionarea registrelor naţionale, precum şi a altor activităţi stabilite prin regulamentul propriu. CNARNN are sediul în municipiul Bucureşti, are sigiliu propriu şi siglă proprie şi se înfiinţează, se organizează şi funcţionează, fără îndeplinirea altor formalităţi, în baza prevederilor prezentei legi.

● Se înfiinţează, sub autoritatea Uniunii, Casa de Pensii a Notarilor Publici, instituţie autonomă, de interes public, cu personalitate juridică, buget şi organe de conducere proprii, în condiţiile stabilite prin statutul acesteia, aprobat de Consiliul Uniunii. Sistemul de pensii prevăzut de lege este obligatoriu pentru notarii publici membri ai Uniunii şi complementar sistemului public de pensii la care notarii publici sunt obligaţi să contribuie, în condiţiile legii.

● Notarii publici îşi exercită funcţia şi se bucură de stabilitate în funcţie, neputând fi mutaţi în altă localitate fără acordul lor.

● Notarii publici au dreptul la onorariu pentru fiecare act sau procedură notarială îndeplinită, în conformitate cu art. 281 alin. (1) lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995. Prin excepţie, la propunerea Consiliului Uniunii, ministrul justiţiei poate stabili acte şi proceduri notariale pentru care onorariul se stabileşte liber, între notarul public şi solicitant.

Înscrisurile redactate de părţi, de reprezentanţii lor legali sau convenţionali ori, după caz, acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă, notarul public putându-le aduce modificările şi completările corespunzătoare, cu acordul părţilor.”

● Pentru autentificarea unui acord de mediere, părţile din acord se prezintă personal sau prin reprezentant legal ori prin reprezentant convenţional în baza unei procuri autentice, în vederea semnării în faţa notarului public şi îndeplinirii tuturor condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege.

Actele juridice pentru care legea prevede forma autentică ad validitatem vor fi redactate numai de notarii publici.

● Cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi persoanelor care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română li se acordă posibilitatea de a lua cunoştinţă de cuprinsul actului printr-un traducător sau interpret. Funcţia de traducător sau interpret poate fi îndeplinită de către notarul public, dacă limba străină este limba sa maternă sau este autorizat ca interpret ori traducător, sau de către o altă persoană autorizată ca interpret sau traducător, în condiţiile legii, de către Ministerul Justiţiei. În toate situaţiile în care actul se îndeplineşte prin interpret sau traducător autorizat acesta va semna încheierea alături de notarul public.

● Se modifică secţiunea referitoare la autentificarea înscrisurilor.

● Se introduc dispoziţii noi privind:

- procedura lichidării pasivului succesoral;

- procedura medierii şi arbitrajului pentru soluţionarea litigiilor interprofesionale;

- procedura organizării licitaţiilor şi a certificării rezultatului acestora;

- procedura divorţului pe cale notarială;

- procedura apostilei şi supralegalizării actelor notariale;

- respingerea unui act sau a unei proceduri notariale;

- procedura citării, comunicării şi notificării în materie notarială;

● La nivelul Uniunii funcţionează următoarele registre:

- Registrul naţional notarial de evidenţă a succesiunilor (RNNES), în care se înregistrează cauzele succesorale privind cetăţenii români, străini sau apatrizi cu ultimul domiciliu în străinătate, de pe urma cărora au rămas bunuri în România;

- Registrul naţional notarial de evidenţă a liberalităţilor (RNNEL), în care se înregistrează toate actele de donaţie, dispoziţiile testamentare, revocarea lor, precum şi retractarea revocării acestora;

- Registrul naţional notarial de evidenţă a opţiunilor succesorale (RNNEOS), în care se înregistrează toate actele notariale referitoare la acceptarea, respectiv renunţarea la moştenire;

- Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora (RNNEPR), în care se înregistrează procurile/mandatele date în scopul încheierii de acte şi îndeplinirii de proceduri notariale, precum şi actele de revocare a acestora;

- Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale, (RNNRM), în care se înscriu, pentru opozabilitate faţă de terţi, regimul matrimonial ales de soţi;

- Registrul naţional notarial de evidenţă a creditorilor persoanelor fizice şi a opoziţiilor la efectuarea partajului succesoral (RNNEC), în care se înscriu, pentru opozabilitate faţă de terţi, cererile creditorilor cu privire la creanţele pe care le au faţă de o persoană fizică.

Registrele naţionale notariale se ţin în format electronic şi pe suport hârtie de către Uniune.

● ATENŢIE: Arhivele notariale constituite din documente create începând cu anul 1953, deţinute în prezent de judecătorii sau de alte instituţii, vor fi predate Camerelor Notarilor Publici din circumscripţia curţilor de apel unde se află judecătoria sau instituţia deţinătoare. Camerele Notarilor Publici vor proceda la preluarea şi prelucrarea acestor arhive în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legiI (deci, calculat după 1 ianuarie 2013), prin proces-verbal încheiat cu deţinătorii actuali. Camerele Notarilor Publici vor conserva şi vor administra arhivele astfel preluate, în condiţiile legii, putând elibera copii certificate de pe documentele aflate în arhivă, în condiţiile regulamentului aprobat de Colegiul director al Camerei.

● Curţile de apel vor preda, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi (deci, calculat după 1 ianuarie 2013), Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici registrele speciale de evidenţă a notarilor publici şi birourilor notariale.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu