19 Februarie, 2018

Se modifica legislaţia europeană de mediu: mai puţine riscuri generate de substanţele periculoase utilizate în echipamentele electrice şi electronice

Interdicţia de a utiliza metale grele şi alte substanţe chimice periculoase în echipamentele electrice şi electronice a fost extinsă recent la o gamă mult mai largă de produse, noile norme urmând să intre în vigoare începând 21 iulie a.c. Noua legislaţie va contribui la creşterea siguranţei produselor electronice, cum sunt termostatele, aparatura medicală şi panourile de comandă, împiedicând totodată eliberarea substanţelor periculoase în mediul înconjurător. Statele membre au la dispoziţie 18 luni pentru a transpune noile norme.

Noua legislaţie constituie o revizuire a Directivei RoHS privind restricţionarea utilizării substanţelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice şi menţine interdicţia cu privire la utilizarea plumbului, a mercurului, a cadmiului, a cromului hexavalent, a bifenililor polibromuraţi (BPB) şi a difenil eterilor polibromuraţi (DEPB). Directiva RoHS anterioară avea ca obiect mai multe categorii de echipamente electrice şi electronice, inclusiv aparate electrocasnice, echipamente informatice şi echipamente destinate consumatorilor, însă a fost extinsă recent la toate echipamentele, cablurile şi componentele electronice. Se pot acorda în continuare scutiri în cazurile în care nu există nicio alternativă satisfăcătoare. Lista substanţelor interzise va fi reexaminată periodic.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Este inacceptabil ca oamenii sau planeta să fie expuşi la substanţe periculoase dacă există alternative. Cu toţii intrăm zilnic în contact cu astfel de produse, iar aceste noi norme contribuie la creşterea nivelului de siguranţă la care ne putem aştepta,  ameliorând siguranţa consumatorilor, protecția sănătăţii şi a mediului, precum şi aplicarea normelor la nivel naţional.”

Elementele principale ale noii directive sunt următoarele:

● o extindere treptată a normelor la toate echipamentele, cablurile şi componentele electrice şi electronice, în vederea atingerii deplinei conformităţi până în 2019;

● reexaminarea listei substanţelor interzise până în iulie 2014 şi în mod periodic după această dată;

● norme mai clare şi mai transparente privind acordarea de scutiri de la interdicţia de utilizare a substanţelor;

● o mai mare coerenţă cu Regulamentul REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;

● clarificarea definiţiilor importante; şi

● marcajul CE, care denotă conformitatea cu normele europene, prevăzut pentru produsele electronice care respectă şi cerinţele Directivei RoHS.

În vederea acestei importante extinderi a domeniului de aplicare, noua directivă prevede perioade de tranziţie de până la 8 ani pentru noile produse care fac obiectul normelor respective.

Noua directivă nu se aplică panourilor fotovoltaice, pentru ca UE să-şi poată atinge obiectivele în materie de energie din surse regenerabile şi de eficienţă energetică.

Implementarea şi conformitatea constituie aspecte importante ale noilor norme, care prevăd un mecanism destinat să faciliteze monitorizarea conformităţii de către Comisie.

Etapele următoare

Comisia depune eforturi pentru a asigura o tranziţie fără dificultăţi de la „vechea” Directivă RoHS la cea „nouă” . Pentru ca producătorii să se poată conforma mai uşor noii directive, documentul orientativ privind cele mai frecvente întrebări legate de RoHS va fi actualizat înainte de termenul limită de transpunere a acesteia în statele membre. De asemenea, Comisia va reexamina articolele vizate de modificările domeniului de aplicare introduse de noua directivă faţă de cea anterioară şi care nu au făcut încă obiectul unei evaluări a impactului, în vederea includerii acestora în directivă.

Context

Directiva 2002/95/CE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (Directiva RoHS I) a intrat în vigoare la 13 februarie 2003. Aceasta stabileşte valorile limită pentru plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromuraţi sau difenil eteri polibromuraţi în anumite tipuri de echipamente electrice și electronice şi trebuie adaptată periodic. Acest act legislativ a împiedicat eliminarea sau eliberarea potenţială în mediul înconjurător a mii de tone de substanţe interzise şi a determinat schimbări importante în domeniul design-ului de produs din Uniunea Europeană şi din întreaga lume, servind totodată ca model pentru legi similare adoptate de state din afara Spaţiului Economic European.

Procesul de revizuire a fost lansat în 2008. Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la un acord în 2010, iar directiva a fost adoptată în iunie 2011. Statele membre au la dispoziţie 18 luni pentru a o transpune în legislaţia naţională. Până atunci, rămâne în vigoare Directiva RoHS I.

Informaţii suplimentare:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:RO:PDF

A se vedea, de asemenea:

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu