22 Februarie, 2018

Se introduc reglementări mai stricte la regimul achiziţiilor publice!

De la 1 ianuarie 2013 vor intra în vigoare modificările la regimul achiziţiilor publice şi al contractelor de concesiune de lucrări şi servicii publice, ca urmare a adoptării, de către Executiv, a Ordonanţei de urgenţă nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor cuprinse în O.U.G. nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

O.U.G. nr. 77/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 827 din 10 decembrie 2012, dispune, totodată, că actul normativ de bază urmează să fie republicat, iar procedurile de atribuire în curs de desfăşurare şi contractele în curs de executare, la 1 ianuarie 2013, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv, încheierii acestora.

Guvernul motivează emiterea acestei ordonanţe în regim de urgenţă dat fiind necesitatea de aliniere a pragurilor din legislaţia naţională şi cele prevăzute de legislaţia europeană, în condiţiile în care de la 1 ianuarie 2012 au intrat deja în vigoare prevederile în acest sens ale Regulamentului (UE) nr. 1.251/2011 al Comisiei din 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului.

Referitor la praguri, O.U.G. nr. 77/2012 modifică dispoziţiile din O.U.G. nr. 34/2006 în sensul că un contract de lucrări se atribuie de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

- valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro (faţă de suma de 4.845.000 euro prevăzută în reglementarea românească în prezent);

La contractele de servicii, atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, se face dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

- valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (faţă de pragul actual de 193.000 euro).

Contractul de achiziţie publică este redefinit. Dacă în prezent acesta este considerat un contract comercial, în forma care se va aplica de la 1 ianuarie, se vorbeşte despre contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include şi categoria contractului sectorial, cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

Este, totodată, definită fişa de date – document al documentaţiei de atribuire ce cuprinde informaţii generale privind autoritatea contractantă, cu detaliile care se includ în art. 3 al O.U.G. nr. 34/2006 pentru precizarea semnificaţiei unor termeni şi expresii folosite în acest act normativ.

Tot ca o noutate, se mai precizează ce înseamnă, în scopul acestui act normativ, persoane cu funcţii de decizie, respectiv conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentaţiei de atribuire şi/sau procedura de atribuire.

În ce priveşte autorităţile care pot avea calitate de contractanţi, se inserează aici şi regia autonomă sau compania naţională/societate comercială cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public.

Atribuirea contractului de achiziţie publică. Ca regulă, autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată, nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii ori lucrări. Ca noutate, autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate.

Prin modificările de reglementare aduse de O.U.G. nr. 77/2012, autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, fără a se mai face trimitere la valoarea contractului, păstrându-se însă posibilitatea unor excepţii în care autoritatea contractantă poate aplica licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv sau negocierea, după caz, numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau art. 124.

Estimarea valorii contractului de achiziţie publică. Notăm, aici, completarea potrivit căreia în cazul contractelor de servicii aferente realizării investiţiilor publice şi/sau a lucrărilor de intervenţie asupra acestora, valoarea estimată cuprinde şi cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului şi fără a aduce atingere dreptului la negociere atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, inclusiv în cazul contractelor sectoriale.

O precizare, care urmăreşte să împiedice neînţelegeri tardive, stabileşte că valoarea estimată cuprinde şi cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului, în condiţiile menţinerii dreptului la negociere atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, inclusiv în cazul contractelor sectoriale.

Alte modificări aduse de O.U.G. nr.77/2012 se referă la aspecte care privesc, în principal, chestiuni de procedură şi circuitul informaţional.

O ultimă menţiune pe care dorim să o facem se referă la contestarea procedurii de atribuire a contractului. Vor fi modificate dispoziţiile referitoare la sumele pe care autoritatea contractantă le va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului, în măsura în care Consiliul respinge pe fond contestaţia, chiar şi în cazul în care contestatorul renunţă la contestaţie.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu