Dispoziţiile legale pe care le semnalăm sunt cuprinse în Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/2014, în vigoare de la 1 ianuarie 2015.

Scutirile pentru microentităţi se referă la unele din notele explicative la situaţiile financiare anuale, prevăzute în Reglementări, cu titlu general. Potrivit acestor dispoziţii, microentităţile prezintă informaţiile privind:

 • politicile contabile adoptate, inclusiv: bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente; conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevăzute de prezentele reglementări; orice modificări semnificative ale politicilor contabile adoptate;
 • valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanţii sau active şi datorii contingente neincluse în bilanţ, indicând natura şi forma oricărei garanţii reale care a fost acordată; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate sau asociate;
 • suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiţii şi a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renunţat, precum şi a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanţiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;

Microentităţile NU au obligaţia elaborării notelor explicative la situaţiile financiare anuale cu privire la:

 • imobilizările corporale, anume dacă acestea sunt evaluate la valori reevaluate, întocmirea tabelului care să prezinte: mişcările rezervei din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, cu o explicaţie a tratamentului fiscal al elementelor pe care le conţine; valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută în bilanţ dacă imobilizările corporale nu ar fi fost reevaluate;
 • instrumentele financiare, anume dacă acestea sunt evaluate la valoarea justă, prezentarea ipotezelor semnificative care stau la baza modelelor şi tehnicilor de evaluare; pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justă, modificările de valoare incluse direct în contul de profit şi pierdere, precum şi modificările incluse în rezervele de valoare justă; pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate, informaţii despre aria şi natura instrumentelor, inclusiv termenii şi condiţiile semnificative care pot afecta valoarea, calendarul şi certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; un tabel care să prezinte mişcările recunoscute direct în capitalurile proprii, în cursul exerciţiului financiar;
 • cuantumul şi natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au o mărime sau o incidenţă excepţională;
 • sumele datorate de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, precum şi valoarea totală a datoriilor entităţii acoperite cu garanţii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii şi formei garanţiilor; şi
 • numărul mediu de angajaţi în cursul exerciţiului financiar.

De asemenea, microentităţile NU au obligaţia să prezinte informaţiile cerute cu titlu general, inclusiv pentru entităţi mici, referitoare la:

 • diverse elemente de imobilizări: preţul de achiziţie sau costul de producţie sau, dacă a fost aplicată regula de evaluare alternativă, valoarea reevaluată la începutul şi la închiderea exerciţiului financiar; creşterile, cedările şi transferurile în cursul exerciţiului financiar; ajustările cumulate de valoare la începutul şi la închiderea exerciţiului financiar; ajustările de valoare înregistrate în cursul exerciţiului financiar; mişcările ajustărilor cumulate de valoare în privinţa creşterilor, cedărilor şi transferurilor în cursul exerciţiului financiar; dacă există dobândă capitalizată, suma capitalizată conform pct. 80 alin. (1) şi (6), în cursul exerciţiului financiar;
 • denumirea şi sediul social al entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup din care entitatea raportoare face parte în calitate de filială şi care este inclus în cel mai mare grup de entitate raportoare;
 • natura şi scopul comercial ale angajamentelor entităţii care nu sunt incluse în bilanţ, precum şi impactul financiar al acelor angajamente asupra acesteia, cu condiţia ca riscurile sau beneficiile care decurg din aceste angajamente să fie semnificative şi în măsura în care divulgarea acestor riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţii;
 • natura şi efectele financiare ale evenimentelor semnificative care apar ulterior datei bilanţului şi care nu sunt reflectate în contul de profit şi pierdere sau în bilanţ;
 • tranzacţiile încheiate de entitate cu părţile legate, inclusiv suma acestor tranzacţii, natura relaţiei cu părţile legate şi alte informaţii referitoare la tranzacţiile care sunt necesare pentru înţelegerea poziţiei financiare a entităţii. Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepţia cazului în care sunt necesare informaţii separate pentru înţelegerea efectelor tranzacţiilor cu partea legată asupra poziţiei financiare a entităţii.

Raportul administratorilor

Microentităţile trebuie să prezinte, prin raportul administratorilor, informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:

 • motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;
 • numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
 • în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
 •  numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă.

Bilanţul prescurtat, cont de profit şi pierderi

Microentităţile întocmesc bilanţ prescurtat, în formatul prevăzut la pct. 451 din reglementări, precum şi cont prescurtat de profit şi pierdere, care să prezinte separat:

 • cifra de afaceri netă;
 • alte venituri;
 • costul materiilor prime şi al consumabilelor;
 • cheltuieli cu personalul;
 • ajustări de valoare;
 • alte cheltuieli;
 • impozite;
 • profit sau pierdere.

Astfel, situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţii.

ATENŢIE! Dacă aplicarea prevederilor Reglementării nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă a activelor, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţii, în notele explicative la situaţiile financiare trebuie furnizate informaţiile suplimentare necesare pentru respectarea cerinţei respective.  

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here